Connect with us

Новини

Bird.bg: Правителствен доклад разкрива драстични нарушения на „Балкански поток“

Публикувано преди

на

Проверка за проектирането и изграждането на газопровода „Балкански поток“, възложена от кабинета Петков в началото на юни т.г. е открила десетки нарушения по Закона за обществените поръчки, Закона за опазване на околната среда, финансови нередности и нарушения по трудовото законодателство. ДАНС е намерила текста на изчезналата „пътна карта“, подписана с Газпром, но той е неофициално копие. Нередностите около проекта са разследвани от Специализирана прокуратура, която обаче е покрила разследването, установи проверка на БРРД.

На 2 юни 2022 г. със заповед на министър-председателят Кирил Петков са създадени две междуведомствени работни групи, които да извършат проверка на административните процедури и обществените поръчки свързани с проекта за разширяване на газопреносната мрежа на Булгаргаз, известен като „Балкански поток“.

Въпреки обтекаемото наименование, по същество този проект представлява продължение през българска територия на газопровода „Турски поток“, пренасящ транзитно руски газ към Сърбия и Унгария.

Докладът със заключенията от проверката е изготвен в края на юли 2022 и съдържа фрапиращи данни за многобройни нарушения по ЗОП, нарушения при финансирането на проекта, погазване на екозаконодателството и на трудовото законодателство.

Става ясно, че още през 2020 г. Специализирана прокуратура е образувала преписка, свързана с проекта, като е изискала доклад от АДФИ, който е бил изготвен и изпратен през март т.г. Преписката с номер 2285 от 2020 г. е била разпределена за решаване при прокурор на 20.07.2022 г., пише в доклада. Към днешна дата обаче тази преписка е неоткриваема в системата за онлайн проверки на статута на преписките на прокуратурата.

Може да се заключи, че държавните институции са си затваряли очите за сериозни нарушения на законодателството в процеса на изгражането на газопровода, най-вече свързани с екологията, но не само. Поради това обобщеният доклад и приложенията към него са били изпратени по компетентност в Държавна агенция „Национална сигурност“.

Проектът „Балкански поток“ беше реализиран от правителството на Бойко Борисов за много кратко време и финансиран с 3 милиарда лева от българските  данъкоплатци, като неговото  предназначение беше да обслужи най-вече руските икономически интереси. Премиерът Борисов беше лично ангажиран с навременното приключване на строежа и често инспектираше на място строителните работи.

На обекта се появи и чисто нова строителна техника, закупена с европейски средства за съвсем други цели, показа разследване на ГД БОЕЦ и БРРД. По случая работи в момента Европейската прокуратура.

За преминаването през река Вит, което се е случило с драстично нарушение на екозаконодателството, бяха включени и военно-логистични части, установи разследване на БРРД.

След дълга битка по ЗДОИ ГД БОЕЦ успя да получи строителните разрешителни за обекта, които може да бъдат прочетени тук.

В крайна сметка руската тръба беше построена в срок, за сметка на интерконектора с Гърция, който забуксува и беше довършен едва при предишното правителство.

България не получава и няма възможност да получава газ от Балканско-Турски-Руски поток, която снабдява Сърбия и Унгария. Проектът има и геостратегическо значение за режима на Путин, което стана особено очевидно след нападението над Украйна през февруари т.г. Чрез Балкански /Турски/ поток практически се заобикаля газопреносната мрежа на Украйна през която минаваше руски газ за европейските държави.

Публикуваме пълния текст на доклада, който е изготвен от трима експерти на Главния инспекторат към Министерски съвет. В отделно приложение изготвено от екипа на БРРД даваме по-подробна информация за фирмите и консорциумите, цитирани в доклада.

ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РАЗШИРЕНИЕТО НА ГАЗОПРЕНОСНАТА ИНФРАСТРУКТУРА БАЛКАНСКИ ПОТОК

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД НА

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ № Р-92 ОТ 02 ЮНИ 2022 Г.

Съдържание:

1    Информация от Министерството на енергетиката  4

1.1    Пътна карта  4

1.2    Работна група  6

2    Информация от Министерството на регионалното развитие и благоустройството 6

2.1    Структура на дейностите по проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на разширението на газопреносната инфраструктура между българо-турската и българо-сръбската граница  6

2.2    Одобряване на инвестиционните проекти и разрешаване на строителството  8

2.3    Изграждане на строежа  8

2.4    Въвеждане в експлоатация  9

3    Информация от Министерството на околната среда и водите 9

4    Информация от Агенцията за държавна финансова инспекция 11

4.1    Финансиране на дейностите по проект: ,,Разширение на газопреносната инфраструктура на ,,Булгартрансгаз” ЕАД от българо-турската до българо-сръбската граница”. 11

4.2    Проверени обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП), проведени във връзка с изпълнението на дейностите по проекта. 13

4.3    Предприети действия от „Булгартрансгаз“ ЕАД по сключване на договор с ДЗЗД Обединение „Консорциум АРКАД“  16

5    Информация от Агенцията за обществени поръчки 20

5.1    Обществени поръчки във връзка с проект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница” – етапи „Линейна част“ и „КС „Расово“ и КС „Нова Провадия““  20

6    Информация от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“                   23

7    Заключения: 26

7.1    Нарушение при регистриране и отчитане на наличността на пътна карта: 26

7.2    Нарушения на екологичното законодателство: 26

7.3    Нарушения при финансирането на дейностите по проект „Разширения на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД от българо-турската до българо-сръбската граница“: 27

7.4    Нарушения на обществени поръчки, проведени във връзка с изпълнението на проекта: 27

7.5    Нарушения при възлагане на обществени поръчки  28

7.6    Нарушения на трудовото законодателството  29

8    ОБЩИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 30

 • Със заповед № Р-92 от 02.06.2022 г. на министър-председателя на две междуведомствени работни групи (т. 1 и 3 от заповедта) е възложено извършването на проверка на:
  1. административните процедури при проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на разширението на газопреносната инфраструктура между българо-турската и българо-сръбската граница („Балкански поток“), проведени от държавните институции (по т. 1 от заповедта);
  2. обществените поръчки, проведени от „Булгартрансгаз“ ЕАД във връзка с проектирането и изграждането на газопровода „Балкански поток“ и доставка и въвеждането в експлоатация на компресорни станции „Расово“ и „Нова Провадия“, както и на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки (по т. 2 от заповедта).
 • В настоящия доклад е отразена обобщена информацията за резултатите от проверките, извършени от членовете на двете междуведомствени работни групи (приложения от № 1 до № 6 към обобщения доклад).

1     Информация от Министерството на енергетиката (приложение № 1)

2        Пътна карта

 • Според представената от Министерството на енергетиката информация, на 3 юни 2017 г. в рамките на Петербургския международен икономически форум от министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова и г-н Алексей Милер, председател на Управителния съвет на Публично акционерно дружество „Газпром“ (ПАД „Газпром“), е подписана „Пътна карта за проучване възможностите за разширяване на газопреносната система на Република България“, при отчитане правилата на Европейския съюз. От данните, съдържащи се в представените документи и информация е видно:
 • Подписването на Пътната карта е инициирано с покана от 30 май 2017 г. до министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова за провеждане на среща с председателя на Управителния съвет на ПАД „Газпром“ и подписване на „Пътна карта за развитие на газовата инфраструктура на територията на България“.
 • С доклад от 31 май 2017 г. до министър-председателя министърът на енергетиката г-жа Теменужка Петкова е предложила да бъде командирована в гр. Петербург с цел провеждане на среща с г-н Александър Милер и подписване на „Пътна карта за реализация на Проект за разширение на газопреносната система на територията на Република България от границата с Република Турция до границата с Република Сърбия и при необходимост с други съседни на Република България държави“.
 • В доклад от 31 май 2017 г. на министъра на енергетиката до министър-председателя е посочено, че Пътната карта предвижда създаване на българска междуведомствена работна група, определяне от българска страна на оторизирана компания, отговорна за изпълнението на дейностите по проекта, създаване на съвместна българо-руска работна група за анализ на възможностите за използване на съществуващите газопреносни мощности на територията на България при спазване на правилата на Европейския съюз (ЕС), анализ на възможностите за използване на извършените дейности по други работи, както и анализ на възможностите за използване на изпълнените работи по други газопроводни проекти на територията на страната (проектна документация; оценка на въздействието върху околната среда, разрешение за строеж; договори с изпълнители).
 • Със заповед от 01 юни 2017 г. министър-председателят е командировал министъра на енергетиката в гр. Петербург с цел провеждане на среща с председателя на Управителния съвет на „Газпром“ г-н Александър Милер.
 • С доклад от 16 юни 2017 г. министърът на енергетиката г-жа Теменужка Петкова е уведомила министър-председателя за проведената в гр. Петербург среща с Александър Милер и подписването на „Пътна карта за проучване възможностите за разширение на газопреносната система на Република България“.
 • Подписаната от министъра на енергетиката Пътната карта не е регистрирана в деловодството на Министерството на енергетиката и не се съхранява в архива на министерството. С писма на служебния министър на енергетиката Пътната карта е изискана от „Булгартрансгаз“ ЕАД, „Български енергиен холдинг“ и от Министерския съвет (предвид факта, че в други документи, свързани с Пътната карта, се споменават като свързани институции). В архивите на „Булгартрансгаз“ ЕАД, Българския енергиен холдинг и Министерския съвет пътната карта не е открита.
 • С писмо на служебния министър на енергетиката до Министерството на вътрешните работи (МВР) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) е поискано извършването на проверка с цел установяване местонахождението на липсващата Пътна карта.
 • До настоящия момент в Министерството на енергетиката не е постъпила информация от МВР и ДАНС за резултатите от извършената проверка за установяване местонахождението на съхранение на Пътната карта.
 • По инициатива на членовете на Комисията по енергетика и климат към Четиридесет и шестото Народно събрание и след разпореждане на министъра на енергетиката до „Булгартрансгаз“ ЕАД, дружеството е поискало от „Газпром“ копие от Пътната карта.
 • Независимо от напомнителното писмо, изпратено през януари 2022 г., до момента не е получен отговор от „Газпром“ с приложено копие на пътната карта.
 • Предвид отговора на министъра на енергетиката и с цел изпълнение на възложената от министър-председателя задача, междуведомствената работна група (по т. 1 от заповедта) изиска от администрацията на Министерския съвет и от ДАНС информация за наличието на Пътната карта и представянето й в случай, че такава е налична при тях.
 • В отговор, от администрацията на Министерския съвет беше пояснено, че такъв документ не е наличен в архивите на институцията, както и че по подобно искане са отговорили и на министъра на енергетиката.
 • С писмо на председателя на ДАНС (некласифицирано) на вниманието на междуведомствената работна група бяха представени копия на:
  1. „Пътна карта за реализиране на проекти разширение на газопреносната система на територията на Република България от границата с Република Турция до границата с Република Сърбия и при необходимост с други съседни държави на Република България (на руски език), некласифицирано;
  2. Пътна карта за реализиране на проекта за строителство на газопровода на територията на Република Сърбия от границата с Република България да границата на Република Унгария и при необходимост с други съседни държави на Република Сърбия (на руски език), некласифицирано;
 • Пътна карта за изграждане на проект за газова инфраструктура на Република Унгария от Република Сърбия към Република Австрия (на английски език), некласифицирано.
 • В писмото на ДАНС изрично е посочено „… Следва да се има предвид, че документите са придобити в ДАНС по неофициален път и за достоверността им няма официално потвърждение. В ДАНС са налични единствено копия на горепосочените документи, като няма информация къде се съхраняват оригиналите.“.

3        Работна група

 • На 12 юни 2017 г. със заповед на министър-председателя е създадена междуведомствена работна група за координиране действията на компетентните държавни органи и ускоряване на процесите по съгласуване, одобряване и издаване на съответните разрешителни документи във връзка с устройственото планиране, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството на инфраструктурните проекти, изпълнявани от „Булгартрансгаз“ ЕАД, включително реализацията на концепцията за изграждане на газоразпределителен център, както и проектите за разширение на газопреносната мрежа на територията на Република България. Председател на работната група е министърът на енергетиката и членове – ръководители/представители на компетентните институции по издаването на необходимите разрешения и документи, включително и представител на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
 • Работната група е създадена по предложение на „Булгартрансгаз“ ЕАД (писмо от 06 юни 2017 г.) и по инициатива на министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова (доклад от 09 юни 2017 г.). Междуведомствената работна група е провела само едно заседание, което е имало организационен характер и за него не е изготвен протокол.

4     Информация от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (приложение № 2)

5        Структура на дейностите по проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на разширението на газопреносната инфраструктура между българо-турската и българо-сръбската граница

 • Разширението на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД от българо-турската граница до българо-сръбската граница включва следните обекти и етапи:
 1. Обект: „Разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“, включващ:
  • етап Газоизмервателна станция „Странджа“;
  • етап „Преносен газопровод от българо-турската граница до Компресорна станция „Странджа“.
 2. Обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, включващ:
  • етап „Линейна част“;
  • етап „Компресорна станция „Расово““ (КС „Расово“);
  • етап „Компресорна станция „Нова Провадия““ (КС „Нова Провадия“).
 • С Решение № 312 от 10 май 2018 г. на Министерски съвет двата обекта са обявени за обекти с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и за национални обекти по смисъла на § 1 от ДР на Закона за държавната собственост.
 • С писмо изх. № Е-26-Б-21 от 26.01.2018 г. на министъра на енергетиката „Булгартрансгаз“ ЕАД е уведомено, че акционерите на „Южен поток България“ АД – „БЕХ“ ЕАД и ПАД „Газпром“ са приели решение за прекратяване на дейностите по проект „Южен поток“ на територията на Република България.
 • На 16 юни 2018 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключил договор за закупуване на активи и земи, собственост на „Южен поток България“ АД. Активите включват доклад за оценка на въздействието върху околната среда, подробни устройствени планове (ПУП) – парцеларни планове (ПП) и планове за застрояване (ПЗ), технически проекти и издадените във връзка с тяхното съгласуване и одобряване документи, геотехнически и геоложки проучвания, археологически проучвания, учредено право на строеж и други.
 • В периода 03 май 2018 г. – 14 юни 2018 г. са подписани всички окончателни договори за прехвърляне правото на собственост, правото на строеж и сервитутните права за имотите.
 • На 10 май 2012 г. на МРРБ е разрешено изработването на ПУП-ПП за газопровод „Южен поток“ на територията на Република България, а с писмо от 25 януари 2013 г. даденото разрешение е допълнено с допускане за изработване на ПУП-ПЗ.
 • На 27 септември 2018 г. с писмо на МРРБ са дадени указания на „Булгартрансгаз“ ЕАД за необходимите действия, които следва да бъдат предприети след прехвърляне на активите на „Южен поток България“ АД, а именно: преди внасяне за разглеждане на изработени проекти на ПУП, същите да бъдат преработени върху актуални извадки от кадастралната карта и като възложител да бъде отразен „Булгартрансгаз“ ЕАД, както и да бъде вписано новото наименование на проекта съгласно Решение № 312 от 10.05.2018 г. на Министерския съвет. Посочено е, че съгласувателните и разрешителни документи, в които е определен срок и той е изтекъл, следва да бъдат актуализирани.
 • По отношение на намерението на „Булгартрансгаз“ ЕАД за изграждане само на основната тръба на газопровод „Южен поток“ без изграждане на дублираща тръба, както предварително е било предвидено, МРРБ е изразило становище, че е допустимо частично прилагане на парцеларните планове за трасето на газопровода, с оглед липсата на законова пречка за това.

6        Одобряване на инвестиционните проекти и разрешаване на строителството

 • Към подадените от „Булгартрансгаз“ ЕАД заявления за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж за съответните етапи от строителството на газопровода са приложени комплексни доклади за оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежите, изготвени от „Бул Контрол“ ДЗЗД и „Стройконсулт – ГН 99“ ЕООД, както и всички други изискуеми от закона документи.
 • За строежа на обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД между българо-турската и българо-сръбската граница („Балкански поток“)“ са издадени 29 (двадесет и девет) броя разрешения за строеж от министъра на регионалното развитие и благоустройството и 18 (осемнадесет) броя заповеди за допълването им по чл. 154 от ЗУТ, като в това число се включват и разрешенията за строеж на КС „Расово“, КС „Нова Провадия“ и Компресорна станция „Странджа“.
 • За обектите са налице одобрени подробни устройствени планове, проведени са отчуждителни процедури и са учредени сервитути за ползване на земеделски земи, общински терени и други имоти, през които преминава трасето на газопровода. Разрешенията за строеж са издадени в законоустановените срокове, с допуснато предварително изпълнение, предвид наличието на обекти с национално значение.
 • Всички издадени разрешения за строеж за газопровода и заповедите за допълването им, са публикувани обявления в „Държавен вестник“. В законоустановения срок разрешенията за строеж не са обжалвани и са влезли в сила.

7        Изграждане на строежа

 • По време на изпълнението на строителството на газопровода са извършени проверки на трасето на газопровода по отношение на изпълнените строително-монтажни работи и готовността за въвеждане в експлоатация на строежа. Проверките са извършени от служители на регионални дирекции за национален строителен контрол (РДНСК) – Варна, Шумен, Разград, Търговище, Русе, Велико Търново, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана и Видин, за територията на съответната РДНСК. За резултатите от проверките са съставени констативни протоколи, към които е приложен и снимков материал.
 • При извършените проверки на място от органите на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) на трасето на газопровода не са установени съществени нарушения при изпълнението на строителството и не са образувани административни или административно наказателни производства.

8        Въвеждане в експлоатация

 • За всички етапи от строежа е осъществяван строителен надзор от ДЗЗД „Гин Консорциум“, с изключение на КС „Расово“, за която строителният надзор е осъществен от ДЗЗД „Стройконсулт – Ем Ди Ай“.
 • Към постъпилите искания от „Булгартрансгаз“ ЕАД за въвеждане на строежа в експлотация са приложени изискуемите по закон документи. За приемането на всички етапи от строителството на газопровода са назначени държавни приемателни комисии, които са приключили работа със съставянето на задължителните Протоколи обр. 16, съдържащи предложение съответният етап от строежа да бъде въведен в експлоатация.
 • За строеж „Разширение на газопреносната инфраструктура между българо-турската и българо-сръбската граница („Балкански поток“)“ са издадени 5 броя разрешения за ползване от началника на ДНСК, които са влезли в сила.

9     Информация от Министерството на околната среда и водите (приложение № 3)

 • Компетентният орган по околна среда – Министерството на околната среда и водите (МОСВ) се е произнесъл с Решение № 7-5 от 2013 г., като е одобрил реализацията на инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на газопровод „Южен поток““. По отношение на новозаявеното ИП „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, компетентният орган по околна среда се произнася с писмо до възложителя през 2019 г., че така заявеното ИП не представлява разширение или изменение, което да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Горепосоченото решение по оценка на въздействие на околната среда (ОВОС) е издадено на 30.08.2013 г., но е обжалвано и е влязло в сила на по-късен етап –  11.2015 г.
 • Съгласно чл. 99, ал. 12 от ЗООС решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка от контролните органи по околната среда. Впечатление прави факта, че при „съгласуване“ от компетентният орган (МОСВ) на новозаявеното инвестиционно предложение (ИП „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“), същият не е отчел промени в някои от обстоятелствата, при които е било издадено Решение № 7-5 от 2013 г. (напр.: промени в природозащитното състояние на природни местообитания, местообитания и популации на видове, предмет на опазване в пресичаните от трасето защитени зони от Националната екологична мрежа част от общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000; промени в състоянието на околната среда; промени в земеползването, устройството на територията и други).
 • С писмото от 2019 г. до възложителя, компетентният орган (МОСВ) уточнява, че не се отменя задължението на възложителя за изпълнение на поставените условия и мерки в Решение по ОВОС № 7-5 от 2013 г. на МОСВ за ИП „Изграждане на газопровод „Южен поток““ на територията на Република България“. Същото се отнася само за заявените параметри в писмо вх. № 6 ОВОС – 59 от 24.08.2018 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД, от което се получава противоречиво тълкуване на поетите ангажименти. В самия краен акт (Решение № 7-5 от 2013 г.) в основанията (т. 5) е изрично записано, че „…Съгласно направената оценка, реализирането на алтернативата на трасе по Вариант 1, която следва да бъде изпълнена по предложената от възложителя технология, е с най-малко отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони от мрежата НАТУРА 2000“. Т.е. съобразно предложения метод на безизкопно пресичане (наклонен насочен сондаж) на реките в защитените зони.
 • На етап строителството е допуснато нарушение на екологичното законодателството – промяна на метода на пресичане на големите реки при строителството на линейната част на ИП „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“. Компетентният орган (МОСВ) е уведомен от възложителя, че при дейностите по пресичане на р. Вит по безизкопен метод (насочен сондаж) сондажът спира, поради особености в геологията и става невъзможно продължаването му, което налага да се премине към другия алтернативен метод – пресичане с изкоп през водния обект (траншейно преминаване). Засегнати са и сондажните кладенци за питейно водоснабдяване на гр. Плевен.
 • В отговор компетентният орган (МОСВ) вместо да проведе задължителните процедури по оценка за въздействието върху околната среда и човешкото здраве, изпраща отговор до възложителя с писмо, че промяната в метода е оценена в рамките на ОВОС на ИП „Изграждане на газопровод „Южен поток““ и че това съществено изменение на ИП и на инвестиционния проект по смисъла на ЗУТ, не подлежи на оценка.
 • Извършено е нарушение на екологичното законодателство, като без да е издадено и влязло в сила решение по ОВОС е стартиралото строителство на КС „Нова Провадия“ (ИП „Проектиране и изграждане на компресорна станция КС „Нова Провадия““) – входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки – електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап „КС „Нова Провадия““ към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“. В потвърждение на тази констатация са сателитни изображения от сателита Sentinel 2, свободно достъпни чрез платформата Sentinel EO Browser и Sentinel Playground, от които става видно, че строителството на КС „Нова Провадия“ е започнало през месец октомври 2020 г. с подготвителни дейности по оформяне на площадката, преди издаването на краен акт по ЗООС.

10                  Информация от Агенцията за държавна финансова инспекция (приложение № 4)

 • От органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е извършена финансова инспекция на ,,Булгартрансгаз” ЕАД, резултатите от която са отразени в доклад № ДИД2-СФ-40 от 18.03.2022 г. Според информацията, съдържаща се в писмо на директора на АДФИ докладът от финансовата инспекция е представен на:
  1. „Булгартрансгаз“ ЕАД (на 21.03.2022 г.);
  2. „Български енергиен холдинг“ ЕАД (на 28.04.2022 г.);
 • Агенцията за обществени поръчки (на 28.04.2022 г.);
 1. ДАНС (във връзка с писмо на председателя на агенцията от 11.04.2022 г.);
 2. Специализираната прокуратура на 07.04.2022 г. (във връзка с писмо на Специализираната прокуратура по повод образувана прокурорска преписка № 2285 от 2020 г.). От извършена справка в официалната електронна страница на Прокуратурата на Република България е видно, че преписка № 2285 от 2020 г. е разпределена за решаване при прокурор на 20.07.2022 г.

11      Финансиране на дейностите по проект: ,,Разширение на газопреносната инфраструктура на ,,Булгартрансгаз” ЕАД от българо-турската до българо-сръбската граница”.

 • Разходите по проекта са финансирани със собствени средства на ,,Булгартрансгаз” ЕАД, както и чрез сключени договори за кредит. Съгласно Протокол №450 от 02.06.2020 г., от Управителния съвет (УС) на ,,Булгартрансгаз” ЕАД е взето решение да се одобри стартирането и провеждането на процедура за избор на изпълнители за банково финансиране под формата на кредит за финансиране на оперативни и инвестиционни разходи на дружеството, като са посочени и основни параметри. Във връзка с взетото решение, УС е възложил на изпълнителния директор да организира откриването и провеждането на процедурата, съгласно условията на приложен проект на покана. Решението на УС за стартиране и провеждане на процедура за избор на изпълнители за банково финансиране е одобрено от Надзорния съвет (НС) на дружеството, съгласно Протокол №22 от 05.06.2020 г.
 • Предметът на процедурата включва избор на изпълнители за банково финансиране под формата на кредит за финансиране на оперативни и инвестиционни разходи на ,,Булгартрансгаз” ЕАД, в това число инвестиционните разходи по договор № 4156 от 18.09.2019 г. за: ,,Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране – фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: ,,Разширение на газопроводната инфраструктура на ,,Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница” етап: ,,Линейна част” и договор № 4183 от 03.10.2019 г. с предмет: ,,Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на етап КС ,,Расово” и етап КС ,,Нова Провадия” към обект: ,,Разширение на газопроводната инфраструктура на ,,Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”. Размерът на финансирането следва да е до 400 млн. евро, срокът за погасяване да е 5 години от изтичането на гратисния период, гратисният период по главницата следва да е 1 година от датата на усвояването на първия кредит, а лихвеният процент следва да бъде съвкупност от 1-месечен EURIBOR + марж, като предложеният марж не следва да надвишава 3,5% на годишна база за всяка отделна година и следва да включва всички такси и комисиони.
 • В срока са получени общо 10 оферти. Със заповед на изпълнителния директор на ,,Булгартрансгаз” e определена комисия за провеждане на процедурата. С доклад от 08 юли 2020 г. комисията е уведомила изпълнителния директор за резултатите от прегледа и оценката на офертите, като е предложила да се увеличи размерът на търсения кредит ресурс и същият да достигне до окончателен размер от 512 млн. евро и 60 млн. лева. Предложеното увеличение на размера на търсения кредитен ресурс е одобрено от УС, съгласно Протокол № 460 от 08.07.2020 г., както и от НС, съгласно Протокол №27/09.07.2020 година.
 • В резултат на проведената процедура, от ,,Булгартрансгаз” ЕАД са сключени общо 6 броя договори с различни кредитни институции, с които е договорено предоставянето на кредитен ресурс в общ размер до 385 млн. евро, които да се използват за финансиране на оперативни и инвестиционни разходи, включително инвестиционни разходи по договори № 4156 от 18.09.2019 г. и №4183 от 03.10.2019 г.
 • Проведена е процедура за избор на изпълнители на финансова услуга ,,Револвиращ кредит за оборотни средства за заплащане на ДДС, дължим във връзка с извършени инвестиционни разходи на ,,Булгартрансгаз” ЕАД, съгласно два броя покани от 04.09.2020 г. и от 04.12.2020 г. Стартирането на процедурата е одобрено от УС съгласно Протокол № 475 от 03.09.2020 г., както и от НС на дружеството. Параметрите на кредита включват размер до 120 млн. евро, минимален размер на отпуснатите кредитни средства от всеки участник от 30 млн. евро, срок за погасяване до 15.03.2021 г., лихвите да са дължими само върху усвоената част от предоставено финансиране от датата на теглене на всяка сума до датата на погасяването й, както и лихвеният процент по усвоените кредитни средства следва да включва всички такси и комисиони на банката. В резултат на проведените процедури е сключен договор за банков кредит БТГ № 4730 от 28.09.2020 г. с ,,Уникредит Булбанк” АД, като размерът на кредита е до 120 млн. евро. На 04.01.2021 г. е сключен Анекс № 1 към договора, по силата на който разрешеният размер на кредита се увеличава до 240 млн. евро. Преди да се извършат описаните действия, са взети съответните одобрителни решения от УС и НС.
 • Проведена е процедура за избор на изпълнители на финансова услуга ,,Финансиране”, съгласно покана. Стартирането на процедурата е одобрено от УС и НС, което е отразено и в съответните протоколи от проведените заседания. Размерът на кредита следва да е до 115 млн. евро, срокът за погасяване – до 5 години от изтичането на гратисния период, гратисният период по главницата е 1 година от датата на усвояването на първия кредит, а фиксираният лихвен процент следва да не надвишава 2,5% на годишна база за всяка отделна година, като се включват всички такси и комисиони. В определения срок са получени общо 10 оферти. Със заповед на изпълнителния директор е назначена комисия за преглед и оценка на офертите. С доклад комисията е уведомила изпълнителния директор за резултатите от работата си и е предложила да се увеличи размерът на търсения кредитен ресурс до 216 млн. евро. Предложението за увеличение е одобрено от УС и НС, което е видно и от съответните протоколи от проведените заседания. В резултат на процедурата, между ,,Булгартрансгаз” ЕАД и различни кредитни институции са сключени общо 4 броя договора за финансиране на разходи по договор № 4156 от 18.09.2019 г. Договореният максимален кредитен ресурс е до 170 500 000 евро.
 • При проверката на АДФИ, отразена в доклад № ДИД2-СФ-40 от 18.03.2022 г., не са установени нарушения на финансирането на проект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД от българо- турската до българо-сръбската граница“.
 • Със заповед от 05.04.2021 г., издадена от председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), е разпоредено да се извърши проверка на ,,Булгартрансгаз” ЕАД относно използваните начини на финансиране при реализацията на: ,,Проект за развитие и разширение на газопреносната система на ,,Булгартрансгаз” ЕАД“. При проверката са установени административни нарушения на чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение второ от Закона за енергетиката (ЗЕ), за което са съставени 21 акта за установяване на административни нарушения (АУАН).
 • Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ, КЕВР разрешава извършването на разпореждане с имущество, с което се упражнява лицензионна дейност в случаите, предвидени закона, както и на други сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. Според регулатора условията, при които са сключени договорите с изпълнителите по проекта и с кредитните институции, които са осигурили финансирането, обуславят необходимост от преценка дали сключването на договорите води или може да доведе до нарушаване на сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на ,,Булгартрансгаз” ЕАД. Договорите са сключени, без да е получено съответното разрешение от КЕВР преди датата на сключването им. Председателят на КЕВР е издал общо 21 наказателни постановления (НП), с които са наложени имуществени санкции на ,,Булгартрансгаз” ЕАД в общ размер на 427 413,00 лева. Към момента наказателните постановления се обжалват пред Софийски районен съд (СРС), като в доклад № ДИД2-СФ-40 от 8.03.2022 г. е отразено, че три от НП са отменени от СРС.

12     Проверени обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП), проведени във връзка с изпълнението на дейностите по проекта.

 • От екипа, извършил финансовата инспекция, на извадков принцип са проверени общо 10 броя обществени поръчки, проведени във връзка с проекта, с обща прогнозна стойност 2 645 581 597,46 лева без ДДС и изпълнението на сключените общо 9 броя договора, като са установени общо 8 броя административни нарушения, за които са съставени общо 8 броя АУАН.
 • Обществената поръчка с предмет: „Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране – фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница, етап: ,,Линейна част“, прогнозна стойност – 2 286 000 000,00 лева без ДДС. Сключен е договор № 4156 от 18.09.2019 г. с Обединение ,,Консорциум Аркад”, гр. София, на стойност 1 546 487 166,13 евро с ДДС (1 288 739 305,11 евро без ДДС). Проверената стойност на договора (на извадков принцип) e 1 810 762 017,86 лева с ДДС.
 • Установено е, че след въвеждане на данни в системата за случаен избор (ССИ) на Агенцията за обществени поръчки (АОП) за осъществяване на контрол по чл. 232, ал. 1 от ЗОП, процедурата не е избрана за контрол в срока по чл. 121, ал. 4 от ЗОП.
  1. Установено е нарушение на член 112, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП – при подписване на договора определеният изпълнител не е представил документи по чл. 58, ал. 1, т. 1 – 3 от ЗОП. Съставен е и връчен АУАН № 11-01-227 от 16.03.2022 г. срещу Любомир Симеонов Кръстев – ръководител на отдел „Възлагане на обществени поръчки“ (ВОП) и пълномощник на изпълнителния директор, на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП;
  2. Установено е нарушение на член 27 във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОП – обявлението за изменение на договор за обществена поръчка (ДС 2 от 11.11.2020 г.) не е изпратено за публикуване в Регистъра на обществените поръчки (РОП) в законоустановения срок. Съставен е и връчен АУАН № 11-01-203 от 10.03.2022 г. срещу Любомир Симеонов Кръстев – ръководител на отдел ВОП и пълномощник на изпълнителния директор, на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП.
 • Обществената поръчка с предмет: „Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на етап КС „Расово“ и етап КС „Нова Провадия“ към обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо- сръбската граница“, прогнозна стойност – 351 635 657,46 лева без ДДС. Сключен е договор № 4183 от 03.10.2019 г. с ДЗЗД ,,Ферощал Балкангаз”, гр. София, на стойност до 179 377 777,00 евро без ДДС.
 • Проверената стойност на договора (на извадков принцип) e 322 161 047,97 лвева с ДДС.
  1. Установено е нарушение на чл. 27 във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОП – обявлението за изменение на договор за обществена поръчка (ДС 1 от 18.12.2020 г.) не е изпратено за публикуване в РОП в законоустановения срок. Съставен е и връчен АУАН № 11-01-205 от 10.03.2022 г. срещу Любомир Симеонов Кръстев – ръководител на отдел ВОП и пълномощник на изпълнителния директор, на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП.
 • Обществената поръчка с предмет: „Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап ,,Линейна част“, прогнозна стойност – 2 500 000,00 лв. без ДДС. Сключен е договор № 4138 от 01 09.2019 г. с ДЗЗД ,,ГИН Консорциум” на обща стойност 5 827 200,00 лева с ДДС (4 856 000,00 лева без ДДС). Проверено е изпълнението на договора на стойност 3 008 773,48 лева с ДДС.
  1. Установено е нарушение на чл. 27, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОП – обявлението за изменение на договор за обществена поръчка (ДС № 1 от 28.09.2020 г.) не е изпратено за публикуване в РОП в законоустановения срок. Съставен е и връчен АУАН № 11-01-204 от 10.03.2022 г. срещу Любомир Симеонов Кръстев – ръководител на отдел ВОП и пълномощник на изпълнителния директор, на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП.
 • Предмет на обществената поръчка: „Изготвяне на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони за етап „КС „Нова Провадия”“ към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, прогнозна стойност – 200 000,00 лева без ДДС. Сключен е договор № 4467 от 13.03. 2020 г. с Обединение ,,КС Нова Провадия”, гр. София, на стойност 234 000,00 лева с ДДС (195 000,00 лева без ДДС). Проверено е изпълнението на договора на стойност 234 000,00 лева с ДДС.
  1. Установени са нарушения на член 112, ал 1, т. 2 във връзка с чл. 58, ал 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП – при подписване на договора определеният изпълнител не е представил документи по чл. 58, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП. Съставен е и връчен АУАН № 11-01-228 от 16.03.2022 г. срещу Любомир Симеонов Кръстев – ръководител на отдел ВОП и пълномощник на изпълнителния директор, на основание чл. 7, ал 1 от ЗОП.
  2. Установени са нарушения на член 29, ал. 3 във връзка с чл. 29, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 6 от ЗОП – обявлението за приключване на договора не е изпратено за публикуване в РОП в законоустановения срок. Съставен е и е връчен АУАН № 11-01-1010 от 15 12 2021 г. срещу Любомир Симеонов Кръстев – ръководител на отдел ВОП и пълномощник на изпълнителния директор, на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП.
 • Установени са 2 броя непроведени обществени поръчки на обща стойност 109 888,60 лв. без ДДС, както следва:
  1. предмет на обществената поръчка – „Доставки на мебелировка за офис и на офис оборудване“ за 52 528,60 лева без ДДС (63 034,32 лв. с ДДС). Нарушена е разпоредбата на чл. 17, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал, 3, т. 2 и с чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП – възложителят не е спазил предвидения в ЗОП ред за възлагане на обществени поръчки, когато са налице основания за това. Съставен е и е връчен АУАН № 11-01-1008 от 15.12.2021 г. срещу Любомир Симеонов Кръстев – ръководител отдел ВОП и пълномощник на изпълнителния директор, на основание чл. 7, ал 1 от ЗОП.
  2. предмет на обществената поръчка – „Изготвяне на проект и изграждане на контролно – измервателна система за следене интензивността на свлачищни процеси на свлачище RSE 04.05133.04 в землище с. Лом Черковна, общ. Бяла, общ. Русе“ за 57 360,00 лв. без ДДС (68 832,00 лв. с ДДС). Нарушена е разпоредбата на чл. 17, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал 3, т. 2 и чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП – възложителят не е спазил предвидения в ЗОП ред за възлагане на обществени поръчки, когато са налице основания за това. Съставен е и е връчен АУАН № 11-01-1009 от 15.12.2021 г. срещу Любомир Симеонов Кръстев – ръководител отдел ВОП и пълномощник на изпълнителния директор, на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП.

13     Предприети действия от „Булгартрансгаз“ ЕАД по сключване на договор с ДЗЗД Обединение „Консорциум АРКАД“

 • С решение № БТГ-РД-07-76Б от 03.04.2019 г. ръководителят на отдел ВОП (в качеството на възложител) е определил за изпълнител на обществената поръчка Обединение „Консорциум Аркад“ и е класирал на второ място ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ).
 • На 17.04.2019 г. с писмо на заместник-изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД от Обединение „Консорциум Аркад“ са изискани необходимите документи за сключване на договора.
 • В периода 17 април 2019 г. – 16 май 2019 г. (един месец) между „Булгартрансгаз“ ЕАД и Обединение „Консорциум Аркад“ е проведена кореспонденция относно изискуемите документи за сключване на договора. В писмо вх. № 24-00-1009 от 16.05.2019 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД уведомява Обединение „Консорциум Аркад“, че предоставя допълнителна възможност да представят документите не по-късно от 17.00 ч. на 22.05.2019 г. и да осигурят присъствие на техен представител да подпише договора на 23.05.2019 г. Уточнено е, че при не представяне на документите в определения срок или че на конкретната датата няма техен представител от Булгартрансгаз“ ЕАД ще приемат, че от страна на  Обединението „Консорциум Аркад“ е налице отказ от сключване на договора.
 • На 17 май 2019 г. изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД е докладвал на УС за действията по сключване на договора. На същия ден от УС са взетирешения (протокол № 354 от 17.05.2019 г.), с които: са потвърдени действията на изпълнителния директор на даване на допълнителен срок за представяне на документите от  Обединение „Консорциум Аркад“ – не по-късно от 23.05.2019 г.; изпълнителният директор да запознае НС с приетите на заседанието решения.
 • На 17 май 2019 г. в „Булгартрансгаз“ ЕАД е постъпило писмо от ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“, с което са уведомили, че не им е известна публична информация за сключване на договор с класирания на първо място участник, поради което потвърждават валидността на тяхната оферта.
 • С писмо от 22 май 2019 г. от Обединение „Консорциум Аркад“ на „Булгартрансгаз“ ЕАД са представени част от изисканите документи.
 • С доклад на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ от ЕАД от 28 май 2019 г. до УС е представена информация за статуса на обществената поръчка и за писмата, постъпили от ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ с оглед вземане на решения и предприемане на конкретни действия.
 • На 28 май 2019 г. от УС са взети решения (протокол № 357 от 28.05.2019 г.), с които възлага на изпълнителния директор:
  1. да уведоми министъра на енергетиката и заместник министър-председателя за обстоятелствата по обществената поръчка;
  2. да поиска от министъра на енергетиката разрешение да се пристъпи към издаване на решение за изменение на решението в частта за определяне на изпълнител, като за изпълнител се определи ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“; възлага на изпълнителния директор след получаване на разрешение от министъра на енергетиката да пристъпи към издаване на решение за изменение на решението за определяне на изпълнител, като след влизане в сила на решението да пристъпи към сключване на договор с ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“.
 • На същият ден (28 май 2019 г.) е проведено извънредно заседание на НС (протокол № 16 от 28.05.2019 г.), на което е разгледан доклад от изпълнителния директор на дружеството и е взето решение за одобряване решенията на УС (протокол № 357 от 28.05.2019 г.).
 • На същия ден (28 май 2019 г.) от министъра на енергетиката е получен отговор (писмо вх. № БТ Г04-04-30 от 28 май 2019 г.), с което е указано да се пристъпи към необходимите действия за своевременно възлагане на дейностите, обект на обществената поръчка.
 • На същия ден (28 май 2019 г.), с решение № БТГ-РД-07-76В от 28 май 2019 г. е издадено решение за определяне за изпълнител на обществената поръчка – класираният на второ място ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“, като в него подробно са изложени мотивите, довели до определянето на нов изпълнител на обществената поръчка. Решението е получено на ръка от представител на ДЗЗД „Газово развитие и разширения България“.
 • На 06 юни 2019 г. в „Булгартрансгаз“ ЕАД е регистрирана жалба от Обединение „Консорциум Аркад“, адресирана до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с копие до „Булгартрансгаз“ ЕАД срещу решение № БТГ-РД-07-76В от 28 май 2019 г. за определяне на нов изпълнител на обществената поръчка.
 • С писмо на КЗК от 13 юни 2019 г. дружеството е уведомено, че в комисията е образувано производство във връзка с постъпила галба от Обединение „Консорциум Аркад“ срещу решение за избор на изпълнител в частта за определяне на изпълнител в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка.
 • На 20 юни 2019 г. от КЗК уведомяват Дружеството, че е издадено определение, с което е оставила без уважение искането за допускане на предварително изпълнение на решение за класиране и определяне на изпълнител.
 • Видно от протокол от 24 май 2019 г. НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД е одобрил решение на УС, с което се дава съгласие да не бъде обжалвано определението на КЗК, предвид факта, че определението не е незаконосъобразно.
 • На 28 юни 2019 г. от КЗК информират „Булгартрансгаз“ ЕАД, че е изготвено решение, с което отменят решение № БТГ-РД-07-76В от 28 май 2019 г. на ръководителя на отдел ВОП при „Булгартрансгаз“ ЕАД за изменение на решение № БТГ-РД-07-76Б от 03.04.2019 г. за избор на изпълнител в частта за определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка. КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на възлагателните действия, съгласно закона и указанията, дадени в мотивите на решението.
 • На 5 юли 2019 г. от Върховия административен съд (ВАС) информират „Булгартрансгаз“ ЕАД, че е депозирана частна жалба срещу определението на КЗК, подадена от името на Консорциум „Газово развитие и разширение в България“, в която е изтъкнато, че определението е неправилно и необосновано, и не отговаря на фактическата обстановка, процесуалния и материалния закон. В отговор по частната жалба (писмо изх. № БТГ 24-01-77(7) от 08.07.2019 г.) ръководителят на отдел ВОП е уведомил ВАС, че с решение № 741 от 27.06.2019 г. КЗК се е произнесла по същество на спора, като е отменила като незаконосъобразно решение № БТГ-РД-07-76В от 28.05. 2019 г.
 • Видно от протокол на НС № 21 от 11.07.2019 г. от проведено извънредно присъствено заседание, на което е одобрено решение по протокол на УС № 372 от 10.07.2019 г., взето по доклад от 10.07.2019 г. на изпълнителния директор на дружеството да не бъде обжалвано решение № 741 от 27.06 2019 г на КЗК пред ВАС. Мотивите са, че същото не е нищожно, не е недопустимо и не може да се направи категоричен извод, че е неправилно поради съществени нарушения на съдопроизводствените правила, нарушение на материалния закон или необоснованост (Решението на НС е по доклад изх. № БТГ 24-00-3358(12) от 10.07.2019 г. на изпълнителния директор на дружеството).
 • На 13 септември 2019 г. от упълномощен представител на „Комплишънс дивелпмънт“ С.А.Р.Л. – Клон България, участващ в ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ е уведомил „Булгартрансгаз“ ЕАД, че е подадена молба до ВАС относно: не се поддържа подадената жалба против решение № 741 от 27.06.2019 г. на КЗК; наличието на отказ от касационно оспорване на посоченото решение.
 • С определение на ВАС № 12299 от 16.09.2019 г. жалбата е оставена без разглеждане, а касационното производство е прекратено.
 • С писмо изх. № БТГ 24-00-1009 от 03.09.2019 г. изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД е уведомил представляващия Обединение „Консорциум Аркад“, че от обединението са представени всички изискуеми документи за сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка. Изпълнителният директор е отбелязал, че с решение № 741 от 27.06.2019 г. на КЗК, същата връща възложителя на последното законосъобразно действие, а именно решение № БТГ-РД-07-76Б от 03.04.2019 г, в което обединението е определено за изпълнител, е предмет на обжалване от страна на втория класиран участник пред ВАС. В тази връзка, след като дружеството бъде уведомено за разрешаването на спора от страна на ВАС и в случай, че съдът се е произнесъл в полза на обединението, представител на същото незабавно ще бъде поканен за сключване на договора.
 • На 16 септември 2019 г. е проведено заседание на УС на „Булгатрансгаз“ ЕАД, като е разгледан доклад на изпълнителния директор, в резултат на което са взети следните решения: одобрено е писмо, с което Обединение „Консорциум Аркад“ да бъде поканено за сключване на договор на 18.09.2019 г.; възложено е на изпълнителния директор да уведоми министъра на енергетиката за обстоятелствата, изложени в доклада изх. № 24-00-3358-(13) от 16.09.2019 г. и да поиска потвърждение на извършените действия и разрешение да се пристъпи към сключване на договор с Обединение „Консорциум Аркад“ при параметрите, определени в решение № БТГ-РД-07- 76Б от 03 април 2019 г.; възложено е на изпълнителния директор или на упълномощено от него лице, след получаване на потвърждението и разрешението от министъра на енергетиката и след получаване на потвърждението и одобрението на НС, да пристъпи към сключване на договор с Обединение „Консорциум Аркад“.
 • На 17 септември 2019 г. е проведено заседание на НС, на което е взето решение за потвърждаване действията в изпълнение на решенията на УС от 16.09.2019 г.
 • На 16 септември 2019 г. с писмо от „Булгартрансгаз“ ЕАД до министъра на енергетиката са изложени действията, свързани с обжалването на решение № 741 от 27.06.2019 г. на КЗК, както и че от Обединение „Консорциум Аркад“ са представени необходимите документи за сключване на договор, с изключение на оригинал на гаранцията за изпълнение, която следва да бъде представена при сключване на договора. Отправено е искане за потвърждение на извършените от страна на дружеството действия по изпращане на покана до обединението, както и за разрешение за сключване на договор за възлагане на обществена поръчка.
 • На 16 септември 2019 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД, е изпратено писмо до Обединение „Консорциум Аркад“, с което е отправена покана на основание чл. 68, ал. 1 от ППЗОП за сключване на договора – 09.30 ч. на 18 септември 2019 г. в сградата на дружеството.
 • На 17 септември 2019 г. е получен отговор от обединението, че потвърждават отправената покана за сключване на договор. Във връзка с т. 21.1.3. от указания за подготовка на офертата е представена гаранция за изпълнение – застрахователна полица № 1500-130-2019-00967, дата на издаване 12.09.2019 г., с лимит на отговорност/застрахователна сума 64 436 965,26 евро, равняващ се на 5% от предложената цена без ДДС (1 288 739 305,11 евро без ДДС). Застраховател е ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД, застраховащ е Обединение „Консорциум Аркад“, а застрахован – „Булгартрансгаз“ ЕАД. Срокът за застраховка е за 330 дни, с начало 18 септември 2019 г. – 12 август 2020 г. По този начин застраховката отговаря на изискването на възложителя да бъде със срок на валидност не по-малко от 330 календарни дни от датата на сключване на договора. Представено е и копие от извлечение за плащане на застрахователната премия в размер на 602 485,62 евро.
 • На 17 септември 2019 г. от министъра на енергетиката е получено писмо вх. № БТГ 24-00-3356, с което изпълнителният директор на дружеството е информиран, че „С оглед осигуряване защита на особено важни държавни и обществени интереси, свързани със стратегическото значение на проект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“ по отношение обезпечеността на доставките на природен газ и развитието на конкурентен национален пазар на природен газ, следва да предприемете необходимите действия за изпълнение на заложените мерки в Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. за изпълнение на проекта в най-кратки срокове, в т.ч. сключване на договор за възлагане на обществена поръчка с кандидата, определен за изпълнител – Обединение „ Консорциум Аркад““.
 • На 18 септември 2019 г. е сключен договор № 4156 между „Булгартрансгаз“ ЕАД и Обединение „Консорциум Аркад“.
 • При извършената проверката от АДФИ (доклад № ДИД2-СФ-4 от 18.03. 2022 г.) е констатирано, че на 18 септември 2019 г. „Булгартнасгаз“ ЕАД е сключил договор с Обединение „Консорциум Аркад“ без да е изпълнено условието при подписване на договора определеният изпълнител да е представил документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, а именно документи по чл. 58, ал. 1, т. 1 – 3 от ЗОП (свидетелството за съдимост на член на Съвета на директорите на „АРКАД – Ей Би Би С п.А“, Италия – дружество, участник в консорциума, удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя  и на участника Обединение „Консорциум Аркад“ – изпълнител, удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за Обединение „Консорциум Аркад“ – изпълнител).
 • За установеното нарушение от АДФИ е издаден АУАН № 11-01-227 от 16.03.2022 г.

14                  Информация от Агенцията за обществени поръчки (приложение № 5)

15     Обществени поръчки във връзка с проект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница” – етапи „Линейна част“ и „КС „Расово“ и КС „Нова Провадия““

 • В Регистъра за обществени поръчки, поддържан от АОП се съдържа информация за 9 броя обществени поръчки, обявени във връзка с изпълнение на проект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница” – етапи „Линейна част“ и „КС „Расово“ и „Нова Провадия““.
 • Посочените обществени поръчки са обединени около двете основни поръчки за строителство – тези за етап „Линейна част“ и за етап КС „Расово“ и КС „Нова Провадия“, с които са свързани съответно поръчките за строителен надзор, за упражняване на авторски надзор по време на строителството, както и за актуализиране на проектната документация, и за изготвяне на доклад за оценка на въздействието върху околната среда.
 • Всички обществени поръчки са възложени по реда, който е приложим в съответствие с предмета и стойността им, а именно: за строителството и за строителния надзор – чрез открити процедури; за авторския надзор (при които единствен възможен изпълнител е лицето автор на съответната проектна част) – чрез договаряне без предварителна покана за участие; за актуализация на проектна документация; за проучване и проектиране, и за оценка на въздействието върху околната среда, предвид стойността им – чрез публично състезание.
 • Спазени са формалните изисквания за провеждане на съответния вид процедури по отношение на:
  1. изискуемата съгласно ЗОП публичност при обявяване (публикация в РОП, а за откритите процедури за строителството и за строителния надзор – и в Официален вестник на ЕС);
  2. срокове за подаване на оферти;
 • вътрешни срокове при провеждането на процедурите;
 1. комуникация със заинтересовани лица/участници на съответния етап, в т.ч. въпроси и разяснения;
 2. изготвяне на предвидените в закона документи по процедурата и публикуването им в РОП и в профила на купувача в съответствие с приложимите разпоредби на ЗОП.
 • Поръчките са проведени и възложени в конкурентни условия. Подавани са повече от 2 оферти и са допуснати до класиране не по-малко от двама кандидати.
 • По две от процедурите (за строителството – за етап „Линейна част“ и етап „КС „Расово“ и КС „Нова Провадия“) са подавани жалби.
 • За етап „Линейна част“: производство № КЗК 156/2019 г. по жалба на „Атоменергоремонт“ АД срещу разяснение по обществената поръчка. Производството е прекратено поради оттегляне на жалбата; производство № КЗК/501/2019 г. по жалба на ДЗЗД Обединение „Консорциум АРКАД“ срещу решение за изменение и определяне на изпълнител на втория класиран участник – ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“. Жалбата е приета за основателна и решението на възложителя е отменено. Решението на КЗК е обжалвано пред ВАС от заинтересованата страна – втория определен изпълнител Консорциум „Газово развитие и разширение в България“, но жалбата е оттеглена от участник в обединението, поради което липсва произнасяне.
 • За етап „КС „Расово“ и етап „КС „Нова Провадия““: производство № КЗК 500/2019 по жалба на „Дж. Кристоф Е&П Сървисиз“ СРЛ срещу разяснение по обществената поръчка. Жалбата е оставена без уважение.
 • По отношение на жалбата по обществена поръчка етап „Линейна част“ – решението за класиране и определяне на изпълнител е изменено, като с новото решение е определен за изпълнител вторият класиран участник – ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“, за което от страна на възложителя „Булгартрансгаз“ ЕАД са изложени много подробни мотиви, включително цитирана кореспонденция с първия класиран – ДЗЗД Обединение „Консорциум Аркад“.
 • Срещу второто решение е подадена жалба от ДЗЗД Обединение „Консорциум Аркад“, в резултат на което същото е отменено от КЗК.
 • Решението на КЗК е обжалвано пред ВАС от ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“, определен за изпълнител с второто решение, в качеството му на заинтересована страна.
 • Възложителят „Булгартрансгаз“ ЕАД не е обжалвал пред ВАС решението на КЗК, но е представил подробно становище с мотиви в производството, образувано по жалбата на Консорциум „Газово развитие и разширение в България“. Производството пред ВАС е прекратено (Определение 12299/2019 г.), поради изрично изявление за оттегляне на жалбата срещу решението на КЗК от участник в консорциума, в резултат на което изпълнител на поръчката остава „Аркад“.
 • Независимо че правото на жалба е въпрос на преценка, предвид значимостта на проекта и финансовите интересите, липсата на обжалване от страна на възложителя, респективно оттеглянето на жалбата от заинтересованата страна, се явява в противоречие с естествената пазарна и икономическа логика, което би могло да се разглежда като индикация за влияние на външни фактори. При извършена справка на информацията в публичните регистри на КЗК и ВАС е видно, че за времето, за което има данни в регистъра на КЗК (от 01.01.2009 г.), жалбите по обществени поръчки на „Булгартрансгаз“ ЕАД, за които има произнасяне (до 01.06.2022 г.), са общо 107 броя. От тях оставени без уважение, отказано или прекратено производство са общо 94 броя. Приетите за основателни са 13 броя. От тях 9 броя са обжалвани от „Булгартрансгаз“ ЕАД пред ВАС. Тези данни сочат, че в обичайната практика на възложителя „Булгартрансгаз“ ЕАД по правило отменителните решения на КЗК се обжалват, което подкрепя предположението за влияние на други фактори.
 • При прилагане на методиката за случаен избор на процедури, на които да бъде осъществен предварителен контрол от АОП, обществените поръчки на възложителя „Булгартрансгаз“ ЕАД не са били изтеглени от Системата за случаен избор, независимо, че са били подадени в нея, поради изискванията на действащата нормативна уредба към този момент. В тази връзка, са предложени промени в законодателната уредба. В публикуван на 08.06.2022 г. на Портала за обществени консултации Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, наред с останалите изменения са предложени и промени, свързани с външния контрол, осъществяван от АОП, като се предвижда въвеждането на задължителен предварителен контрол на всички процедури за обществени поръчки на стойност над 5 000 000 лева. Целта е да се обхванат всички значими обществени поръчки, по отношение на които е налице голям обществен интерес, предвид значителните финансови ресурси, които се разходват с тях и по-високата степен на риск от допускане на нарушения при откриването. По този начин ще се предотврати рискът от неосъществяване на предварителен контрол на обществени поръчки на висока стойност, ако не са избрани от Системата за случаен избор.

16                  Информация от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (приложение № 6)

 • Контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) са извършили 36 броя проверки по спазване на трудовото законодателство на дружества, изпълнители по договори за изграждане и въвеждане в експлоатация на обекти от газопреносната инфраструктура „Балкански поток“. Проверени са предприятията „Аркад Енджиниъринг енд Констракшън Кампъни“ – клон България, „АРКАД С.п.А.“ – клон България, „ОАО БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ“ – Клон България, „Инфрастръкчър дивелъпмънт енд кънстракшън“ – Клон България, „Ралица трейд 20” ЕООД, ДЗЗД „ФЕРОЩАЛ БАЛКАНГАЗ”, „Кенпайп Индъстрис Интернешънъл Инк.“ – Клон България, „Сиджеми С.Р.Л.”, „ЕОС КОРП“ ЕООД, „ОЙЛТЕХ СУПОРТ СЪРВИСИЗ” ЕООД, „ДЖИ АЙ ГРУП“ ЕООД, „Сичилсалдо С.п.А” – клон Бьлгария, „ЗАКНЕФТЕГАЗСТРОЙ-ПРОМЕТЕЙ“ ООД – Клон България, „ВЕМАК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОБЕДИНЕНИЕ „АМС ТЕАМ-ИНТЕГРАЛ КОНСТРЪКШЪНС” ДЗЗД, „Глобус“ ЕООД, „ФУНДАМЕНТ ИНВЕСТ ГРУП“ ЕООД, „ВИТАЛ – 2003” ЕООД, „СПК ЗАПАД“ ООД, „СПЕДСТРОЙ“ ЕООД, „ТРАНСМАР 57” ЕООД, „АНТОНИОНИ 55” ЕООД, „БОНАТИ С.П.А.” – Клон България.
 • Постъпилите в ИА ГИТ сигнали за нарушения на трудовото законодателство са два броя, съответно през юли 2020 г. и през септември 2020 г.
 • За установените при осъществения контрол 158 броя нарушения са съставени протоколи, с които са дадени задължителни за изпълнение предписания за отстраняване на нарушенията. При по-голяма част от извършените проверки са установени нарушения на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
 • Най-често констатираните нарушения са: непровеждане на инструктаж на работното място, както и на начален, ежедневен, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност и здраве при работа; недокументиране по установения ред на проведените на работещите инструктажи по безопасност и здраве при работа; малка част от работодателите не са допълнили оценката на риска, за риска от евентуална зараза във връзка с нововъзникналия за работещите риск от разпространение на коронавирус; не са утвърдени програми с планирани мерки за предотвратяване и намаляване на риска, в които да са посочени сроковете за изпълнението им и отговорните за това лица; работещите от други предприятия, които извършват работа на територията на съответното предприятие не са запознати с необходимата информация за рисковете за здравето и безопасността им, както и за мерките, които се предприемат за отстраняването и намаляването или контролирането на тези рискове; до работа са допускани работници без работно облекло и лични предпазни средства – обувки и защитни каски; не са спазвани нормите по безопасност на работното оборудване и технологичните процеси.
 • При извършените проверки по спазване на трудовото законодателство най-често са констатирани следните нарушения: в сключените с лицата трудови договори не съдържат всички задължителни реквизити по чл. 66, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), като място на работа, времетраенето на трудовия договор и др.; в трудовите договори, сключени с лица заемащи длъжността „шофьор на тежкотоварен автомобил (над 12 тона)“ не е договорено ползване на допълнителен платен годишен отпуск не по-малко от 5 работни дни за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето; работодателите не държат на разположение на контролните органи в предприятията (обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд), екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред и документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа – поименни графици за работа за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време; не са определени писмено длъжностни лица в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, които да представляват работодателя пред контролните органи на инспекцията по труда; неспазване на разпоредбите, регламентиращи разпределението и отчитането на работното време – поименните графици за работа за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, не се утвърждават от работодателя.
 • В областта на трудовата мобилност и трудовата заетост е констатирано, че работодателите не изпълняват задължението си да декларират по електронен път чрез единния национален уебсайт по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (НУРКИРСРПУ) данни за командированите работници на територията на Република България.
 • В резултат на осъществения контрола са съставени общо 16 броя АУАН: 7 броя от тях са съставени за нарушения, свързани с възникване на трудовите правоотношения: 2 броя за констатирани нарушения на чл. 62, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) – предоставяне на работна сила без сключен писмен трудов договор и 5 броя АУАН за нарушения на чл. 63, ал. 2 от КТ – работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави екземпляр от сключения трудов договор и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите; 9 броя са съставени за нарушения, свързани с трудовата мобилност и трудовата заетост: 4 броя за констатирани нарушения на чл. 10, ал. 3 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност – работодателите не са изпълнили задължението си в 7-дневен срок от датата на действителното започване на работа на гражданин на трета държава да уведомят писмено за това ИА ГИТ; 5 броя за нарушения на чл. 12, ал. 2 от НУРКИРСРПУ – работодателите не са изпълнили задължението си да декларират по електронен път чрез единния национален уебсайт по чл. 10, ал. 1 от НУРКИРСРПУ командированите работници на територията на Република България.
 • За констатираните нарушения за издадени 16 броя НП, с които на нарушителите, в качеството им на работодатели по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на КТ, са наложени административни наказания – имуществени санкции.
 • 13 броя от връчените НП са обжалвани по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания. Във връзка с това са постановени съдебни решения, според които: 4 броя от НП са потвърдени с влезли в сила решения; 5 броя от НП са изменени с влезли в сила съдебни решения.
 • 3 броя НП са отменени с влезли в сила решения на съда.
 • Четири от извършените проверки на „Инфрастръкчър дивелъпмънт енд кънстракшън“ – Клон България, „БОНАТИ С.П.А.” – Клон България, „Сичилсалдо С.п.А” – клон България и „Сиджеми С.Р.Л.“ са по повод разследване на инциденти с работници (2 броя) и автомобилни катастрофи (2 броя). 

17                  Заключения:

 • При извършените проверки от членовете на двете междуведомствени работни групи (съгласно заповед № Р-92 от 2 юни 222 г. на министър-председателя) са установени следните нарушения:

18     Нарушение при регистриране и отчитане на наличността на пътна карта:

 • Не е спазена разпоредбата на чл. 7, ал. 1, т. 1 от Закона за Националния архивен фонд, която установява изискването за регистриране и отчитане наличността на документите, в резултат на което в деловодните регистри на Министерството на енергетиката не е налична Пътна карта;
 • С оглед използването на различни наименования на Пътната карта в представените документи („за развитие“, „за реализация“, „за проучване“), както и липсата на оригинален документ, създаден и съхраняван от българска държавна институция, не може да се определи по категоричен начин характера на документа – дали по своята същност и съдържание той представлява международен договор по смисъла на Закона за международните договори на Република България или писмо за намерение;
 • Представеното от Държава агенция „Национална сигурност“ копие на Пътна карта не дава основание за юридически изводи относно нейното съдържание като вид документ, съобразно действащото законодателството.

19     Нарушения на екологичното законодателство:

 • Компетентният орган (МОСВ) не е взел предвид промяната в определени обстоятелства, свързани с природозащитното състояние на природните местообитания, местообитанията и популациите на защитените видове, защитените зони от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000, през които преминава трасето, промяната в състоянието на околната среда, промяната в земеползването, устройството на територията и други, в периода между издаване на Решение № 7-5 от 2013 г. или положителното становище по проучването за оценка на въздействието върху околната среда на „Южен поток“ и датата на започване на строителството на ИП „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“ („Балкански поток“).
 • Компетентният орган (МОСВ) не е провел задължителните процедури по преценка необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда и човешкото здраве, въпреки че е бил информиран от възложителя за необходимостта за промяна на сондажните дейности чрез преминаване от безизкопен метод (насочен сондаж) към друг алтернативен метод – пресичане с изкоп през воден обект (траншейно преминаване). В нарушение на чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС възложителят е уведомен с писмо от МОСВ, че промяната в метода на пресичане на големи реки е оценен в рамките на ОВОС на Инвестиционно предложение „Изграждане на газопровод „Южен поток““, както и че изменението на инвестиционното предложение и инвестиционния проект по смисъла на ЗУТ не подлежи на оценка. По този начин не е спазена процедурата по чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС – процедура по преценяване от необходимостта от ОВОС.
 • Уведомление за изменение на инвестиционния проект с вх. № ОВОС-5 от 09.09.2020 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД за пресичане на газопровода в р. Вит и р. Цибрица, които попадат в защитени зони от НАТУРА 2000, е съгласувано от заместник-министър на околната среда и водите при липса на мотиви за значително отрицателно въздействие по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС.
 • От страна на МОСВ и съответните басейнови дирекции и регионални инспекции по околна среда не е осъществяван последващ контрол на място по изпълнение на условията по издадените от министъра на околната среда и водите решения по ОВОС.
 • Строителство на КС „Нова Провадия“ (ИП „Проектиране и изграждане на компресорна станция КС „Нова Провадия““) е стартирало преди да е издадено и влязло в сила решение по ОВОС.

20     Нарушения при финансирането на дейностите по проект „Разширения на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД от българо-турската до българо-сръбската граница“:

 • Договорите с кредитните институции за финансиране при реализацията на проекта са сключени, без да е получено съответното разрешение от Комисията за енергийно и водно регулиране преди датата на сключването им;
 • Условията, при които са сключени договорите с изпълнителите по проекта и с кредитните институции, които са осигурили финансирането, обуславят необходимост от преценка дали сключването на договорите води или е възможно да доведе до нарушаване на сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на ,,Булгартрансгаз” ЕАД.

21     Нарушения на обществени поръчки, проведени във връзка с изпълнението на проекта:

 • При сключване на договор № 4156 от 18.09.2019 г. с Обединение ,,Консорциум Аркад” не са спазени изискванията на чл. 112, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 1 – 3 от ЗОП – при подписване на договора определеният изпълнител не е представил документи по чл. 58, ал. 1, т. 1, т. 1-3 от ЗОП;
 • При сключване на е договор № 4156 от 18.09.2019 г. с Обединение ,,Консорциум Аркад”, гр. София не са спазени изискванията на чл. 27 във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОП – обявлението за изменение на договор за обществена поръчка (ДС № 2 от 11.11.2020 г.) не е изпратено за публикуване РОП в законоустановения срок.
 • При сключването на договор № 4183 от 03.10.2019 г. с ДЗЗД ,,Ферощал Балкангаз”, гр. София, не са спазени изискванията чл. 27 във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОП – обявлението за изменение на договор за обществена поръчка (ДС № 1 от 18.12.2020 г.) не е изпратено за публикуване в РОП в законоустановения срок.
 • При сключване на договор № 4138 от 01.09.2019 г. с ДЗЗД ,,ГИН Консорциум” не са спазени изискванията на чл. 27 във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОП – обявление за изменение на договор за обществена поръчка (ДС № 1 от 28.09.2020 г.) не е изпратено за публикуване в РОП в законоустановения срок.
 • При сключване на договор № 4467 от 13.03.2020 г. с Обединение ,,КС Нова Провадия”, гр. София не са спазени изискванията на чл. 112, ал 1, т. 2 във връзка с чл. 58, ал 1, т. 2 и 3 от ЗОП – при подписване на договора определеният изпълнител не е представил документи по чл. 58, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП.
 • При сключване на договор № 4467 от 13.03.2020 г. с Обединение ,,КС Нова Провадия”, гр. София не са спазени изискванията чл. 29, ал. 3 във връзка с чл. 29, ал. 1, т. 1 и с чл. 36, ал. 1, т. 6 от ЗОП – обявление за приключване на договор не е изпратено за публикуване в РОП в законоустановения срок.
 • Не са проведени две обществени поръчки по реда на ЗОП, в резултат на което е нарушена разпоредбата на чл. 17, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал, 3, т. 2 и чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП – възложителят не е спазил предвидения в ЗОП ред за възлагане на обществени поръчки, когато са налице основания за това.
 • Въпреки предоставения от „Булгатрансгаз“ ЕАД допълнителен срок (повече от един месец) за представяне на документите, необходими за сключване на договор с избрания изпълнител – ДЗЗД Обединение „Консорциум АРКАД“, при извършената финансова инспекция от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (18 март 2022 г.) е констатирано, че при сключване на договора (18 септември 2019 г.) е допуснато нарушение на Закона за обществените поръчки, като изпълнителят не е представил част от изискуемите документи.

22     Нарушения при възлагане на обществени поръчки

 • В процеса по избор на изпълнител и сключване на договор с ДЗЗД Обединение „Консорциум АРКАД“ е допусната намеса от страна на министъра на енергетиката (без същият да е едноличен собственик на капитала на дружеството) чрез даване на конкретни писмени указания на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД (секторен възложител по смисъла на ЗОП), което не съответства на разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от ЗОП – възложителите отговарят за правилното прогнозиране, планиране, провеждане, приключване и отчитане за резултатите от обществените поръчки.
 • Независимо, че правото на жалба е въпрос на преценка, предвид значимостта на проекта и финансовите интересите, липсата на обжалване от страна на възложителя, респективно оттеглянето на жалбата от заинтересована страна, се явява в противоречие с естествената пазарна и икономическа логика, което би могло да се разглежда като индикация за влияние на външни фактори.

23     Нарушения на трудовото законодателството

 • В сключените трудови договори не се съдържат всички задължителни реквизити по чл. 66, ал. 1 от Кодекса на труда (място на работа, времетраене на трудовия договор и др.).
 • В трудовите договори, сключени с лица заемащи длъжността „шофьор на тежкотоварен автомобил (над 12 тона) не е договорено ползването на допълнителен пратен годишен отпуск.
 • Работодателите не държат на разположение на контролните органи в предприятията екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред и документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа.
 • Не са определени писмено длъжностни лица в предприятието, които да представляват работодателя пред контролните органи на инспекцията по труда.
 • Работодателите не са изпълнили задължението си да декларират по електронен път чрез единния национален уебсайт по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, данни за командированите работници на територията на Република България.

 

24                  ОБЩИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

 • С оглед констатираните нарушения на законодателството в областта на опазване на околната среда министърът на околната среда и водите да възложи цялостна проверка за спазване на екологичното законодателство при проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на разширението на газопреносната инфраструктура между българо-турската и българо-сръбската граница („Балкански поток“).
 • Предвид съдържанието на събраните в хода на проверката документи и нормативно определените функции на членовете на двете междуведомствени работни групи (съгласно заповедта на министър-председателя) за осъществяване на административен контрол, обобщеният доклад, ведно с приложенията към него да бъдат изпратени по компетентност в Държавна агенция „Национална сигурност“.
 • Да се проследи движението на образуваната прокурорска преписка № 2285 от 2020 г., предвид изпращането на Доклад № ДИД2-СФ-40 от 18.03.2022 г. на Агенцията за държавна финансова инспекция в Специализираната прокуратура.

Приложение от БРРД: Информация за фирми и консорциуми, цитирани в доклада

ДЗЗД ,,Консорциум Аркад”, код по Булстат 177367106 https://tinyurl.com/bd6vpttm

88% – Аркад Енджиниъринг енд Констръкшънс Къмпъни, САУДИТСКА АРАБИЯ

12% – Аркад – С.п.А., ИТАЛИЯ

Строителен надзор

ДЗЗД „Гин Консорциум“, код по Булстат 177384384 https://tinyurl.com/27k7dm3s

97% – „ГЕОДЕТ“ ЕООД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=123523879

2% – „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=131127235

1% – „НОВЕЛ“ ЕООД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=119514155

ДЗЗД „Стройконсулт – Ем Ди Ай“, код по Булстат 177419819 https://tinyurl.com/yc3ufhcx

50% – „СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99“ ЕООД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=130007553

50% – „Ем Ди Ай Инженеринг“ ЕООД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=200657941

Проверявани от инспекция по труда

Клонове на чуждестранни търговци:

Инфрастръкчър дивелъпмънт енд кънстракшън” – Клон България – Заличен търговец на 06.06.2022 г. ActualOwner: ГАЗПРОМ, РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ https://bird.bg/tr/?v=view&guid=205924583

Аркад Енджиниъринг енд Констракшън Кампъни” – клон България https://bird.bg/tr/?v=view&guid=205842488

АРКАД С.п.А.” – клон България https://bird.bg/tr/?v=view&guid=205861403

„ОАО БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ” – Клон България https://bird.bg/tr/?v=view&guid=202787195

„Кенпайп Индъстрис Интернешънъл Инк.” – Клон България https://bird.bg/tr/?v=view&guid=205712815

„Сичилсалдо С.п.А” – клон Бьлгария https://bird.bg/tr/?v=view&guid=205867299

„ЗАКНЕФТЕГАЗСТРОЙ-ПРОМЕТЕЙ” ООД – Клон България https://bird.bg/tr/?v=view&guid=205949771

„БОНАТИ С.П.А.” – Клон България https://bird.bg/tr/?v=view&guid=205616884

ДЗЗД обединения:

ДЗЗД „ФЕРОЩАЛ БАЛКАНГАЗ”, код по Булстат 177392369 https://tinyurl.com/2p94xzdx

50% – „Главболгарстрой Интернешънал” АД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=175402074

40% – „Главболгарстрой” АД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=831652485

10% – Ферощал Индустрианлаген ГмбХ, ГЕРМАНИЯ, нерегистрирано в България

ДЗЗД „Обединение „АМС ТЕАМ – ИНТЕГРАЛ КОНСТРЪКШЪНС”, 177428452 https://tinyurl.com/3e4jb8hk

50% – „АМС ТЕАМ” ЕООД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=205949629

50% – ИНТЕГРАЛ КОНСТРЪКШЪНС, СЪРБИЯ, нерегистрирано в България

Български дружества:

„ФУНДАМЕНТ ИНВЕСТ ГРУП“ ЕООД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=205940555 -> ДС, Депутат

„Ралица трейд 20” ЕООД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=205993942 дългове към НАП

„СПК ЗАПАД“ ООД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=205893529 руско участие

„ЕОС КОРП“ ЕООД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=202940443

„ОЙЛТЕХ СУПОРТ СЪРВИСИЗ” ЕООД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=206050866

„ДЖИ АЙ ГРУП“ ЕООД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=131049402

„ВЕМАК БЪЛГАРИЯ” ЕООД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=205902743

„ВИТАЛ – 2003” ЕООД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=127570310

„СПЕДСТРОЙ“ ЕООД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=148117306

„ТРАНСМАР 57” ЕООД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=103957170

„АНТОНИОНИ 55” ЕООД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=102861977

Други:

„Сиджеми С.Р.Л.” – вероятно чуждестранна

„Глобус“ ЕООД – няколко възможни със същото име

Други фирми споменавани в текста:

,,Уникредит Булбанк” АД (кредит)

„Булгартрансгаз“ ЕАД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=175203478

ДЗЗД „Бул-Контрол“ (проектна документация), Булстат 177336185 https://tinyurl.com/2p98zcnd

50% – „Булстрой Контрол Инженеринг/БСК Инженеринг” АД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=130188559

50% – „Контрол Инженеринг” АД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=121911580

ДЗЗД ,,КС Нова Провадия” (екооценка), Булстат 177428114  https://tinyurl.com/4vjswp6s

50% – „ЕФ СИ ДЖИ ПОВВИК” ЕАД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=200766249

50% – „Химкомплект инженеринг” АД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=000632345

 

bird.bg

Продължи с четенето

България

Служебният премиер Димитър Главчев ще участва в редовното заседание на Европейския съвет на 27 и 28 юни в Брюксел

Published

on

Служебният министър-председател Димитър Главчев ще участва в редовното заседание на Европейския съвет на 27 и 28 юни в Брюксел. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Темите за Украйна, Близкия изток, сигурност и отбрана и конкурентоспособност ще бъдат във фокуса на дискусиите на държавните и правителствени ръководители. Лидерите ще обсъдят и стратегическата програма за периода 2024–2029 г., както и избора на нови ръководители на основните институции.

По-рано този месец Димитър Главчев беше в Брюксел за участие в работната вечеря на държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС. Много сме далеч от момента да се говори за ресор на следващия български еврокомисар, заяви тогава пред български журналисти служебният премиер. България има предварителни позиции, посочи той по повод първите предложения за следващи ръководители на Европейската комисия и на Европейския парламент, и за върховен представител на ЕС по външната политика. Премиерът отбеляза, че срещата не е била официална и е за обсъждане на позициите. Според него всички държави от ЕС имат представа какво ще подкрепят.

Премиерът изрази очакване на редовната среща на Европейския съвет на 27-28 юни да има по-конкретни решения. По неговите думи, едва ли може да се очаква до края на месеца да бъде решено какъв ще бъде ресорът на следващия български еврокомисар. Трябва още време и търпение да се изчака за ресор на новия български комисар, ЕК се очаква да се конституира през ноември, отбеляза той. Другата седмица очакваме ключовите позиции да бъдат ясни, добави още Главчев на 17 юни.

БТА

Продължи с четенето

Варна

Съдът отново върна на прокуратурата обвинителния акт за замърсяването на Варненското езеро за отстраняване на допуснати нарушения

Published

on

Окръжният съд във Варна върна за втори път внесения от прокуратурата обвинителен акт за замърсяването на Варненското езеро от тръба на канализацията, съобщиха от пресслужбата на съда.

От съда припомнят, че този път пред съда като обвиняем се изправи единствено бившият кмет на Варна Иван Портних. С постановление от март тази година прокуратурата е разделила материалите от досъдебното производство спрямо другите двама обвиняеми по делото и ги е изпратила по компетентност на Администрацията на европейските делегирани прокурори на Република България.

Внесеният граждански иск от Община Варна за нанесени вреди, вследствие на извършените престъпления не беше допуснат за съвместно разглеждане. Според съдебния състав, предвид фактическата и правна сложност на делото, разглеждането и на гражданския иск би забавило и затруднило съдебното производство. Внесените в съда материали от разследването са 55 тома.

Тричленният съдебен състав прие единодушно, че държавното обвинение не е изпълнило указанията на съда от предходното разпоредително заседание, провело се на 14 февруари тази година. И в новия обвинителен акт отново са допуснати съществени, но отстраними процесуални нарушения – противоречия между фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и неговия диспозитив. Съдът прецени, че съществено нарушение представлява и разминаването в предявеното обвинение на Иван Портних в досъдебното производство с това, което е посочено в сега внесения обвинителен акт. Това е ограничило възможността му да се защитава ефективно.

Определението на съдът може да бъде обжалвано или протестирано в седем дневен срок.

БТА

Продължи с четенето

Варна

Започна онлайн регистрацията за 84-ти плувен маратон Галата – Варна 2024

Published

on

Започна онлайн регистрацията за традиционния плувен маратон „Галата – Варна 2024“. Тази година надпреварата ще се проведе на 4 август (неделя). Стартът на 84-ото издание на състезанието ще бъде в 9:00 часа от плаж „Карантината“.

Всички желаещи да се включат в събитието могат да се запишат в интернет страницата www.varnamaraton.info, най-късно до 17:00 часа на 1 август (четвъртък). След тази дата платформата ще бъде затворена.

Според регламента, всеки кандидат трябва да попълни само една от двете регистрационни форми – на български или на английски език. В момента на регистрация платформата автоматично ще потвърди „вие се регистрирахте успешно за маратона“, което гарантира вашето участие. Плувци, които се регистрират повече от веднъж, ще бъдат заличавани от списъка.

Таксата за участие в плувния маратон „Галата – Варна 2024“ е 30 лв./15 евро (с регистрация на онлайн платформата). В случай, че има желаещи да се включат в деня на надпреварата, таксата за записване на място е 40 лв./20 евро.

Продължи с четенето

ПОПУЛЯРНО

You cannot copy content of this page