Connect with us

Икономика

Министерството на финансите очаква 1,65 млрд. лева бюджетен излишък към август

Публикувано преди

на

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетният излишък по консолидираната фискална програма (КФП) към август да е в размер на 1,65 млрд. лева, съобщават от Министерството на финансите.

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет бюджетното салдо по КФП на касова основа към юли 2022 г. е положително в размер на 1 518,9 млн. лв. (1,0 % от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 840,6 млн. лв. и по европейските средства в размер на 678,3 млн. лева. Приходите, помощите и даренията по КФП към юли 2022 г. са в размер на 33 833,9 млн. лв. или 56,7 % от актуализираните годишни разчети.

Постъпленията нарастват с 4 580,4 млн. лв. (15,7 %) спрямо отчетените към юли 2021 г. Данъчните и неданъчните приходи по КФП нарастват номинално с 4 222,5 млн. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 357,9 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на предходната година. Общата сума на данъчните постъпления по КФП, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 26 115,0 млн. лв., което представлява 56,6 % от планираните за годината данъчни приходи. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 3 356,1 млн. лв. (14,7 %) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 77,2 % от общите постъпления по КФП за периода.

Приходите от преки данъци са в размер на 5 203,2 млн. лв. или 57,5 % от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са в размер на 12 251,5 млн. лв. (55,0 % от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на 8 702,4 млн. лв. (54,3 % от планираните), от акцизи възлизат на 3 253,6 млн. лв. (55,9 % от разчета), а тези от мита са в размер на 261,5 млн. лв. (68,8 % спрямо годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 1 033,8 млн. лв. или 73,7 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 7 626,5 млн. лв., което представлява 56,9 % от разчетените за годината.

С най-голям принос за ръста на данъчните постъпленията са приходите от данък върху добавената стойност (ДДС), които към 31.07.2022 г. са 8 702,4 млн. лв. или с 21,3 % повече от приходите към края на юли 2021 г. Увеличението е главно в резултат на по-високите приходи от ДДС при внос от 63,2 % в сравнение с 2021 г. (1 544,6 млн. лв.). Влияние върху динамиката на приходите от ДДС при внос оказва ръстът на средните борсови цени (в долари) на суровините, които формират основна част от вноса от трети страни. Отчита се повишение на индекса на цените на внесените стоки с 29,1 %, а на количествата – с 32,3 %.

Неданъчните приходи са в размер на 5 812,8 млн. лв. и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други. Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 906,2 млн. лева. Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юли 2022 г. възлизат на 32 315,0 млн. лв., което е 49,0 % от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към юли 2021 г. бяха в размер на 28 548,3 млн. лева. Нелихвените разходи са в размер на 30 934,0 млн. лв., което представлява 49,0 % от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 29 114,6 млн. лева. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 798,9 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 20,5 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 429,3 млн. лв. (64,6 % от планираните за 2022 година).

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31 юли 2022 г. от централния бюджет, възлиза на 951,8 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Размерът на фискалния резерв към 31.07.2022 г. е 9,8 млрд. лв., в т.ч. 9,4 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,4 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

novini.bg

Продължи с четенето

България

Европейската комисия представи четири препоръки за българската икономика

Published

on

Европейската комисия представи днес препоръки за икономическото развитие на страните от ЕС, предаде БТА. За България Комисията издаде четири препоръки.

За следващата година ЕК очаква нашата страна да ограничи общия бюджетен дефицит под три процента от БВП и да запази равнището на държавния дълг в разумни граници в средносрочен план. Препоръчва се значително ускоряване на изпълнението на програмите на политиката на сближаване и по плана за възстановяване и устойчивост и за енергиен преход, включително с подобряване работата на администрацията и повишаване качеството на процедурите за обществените поръчки, както и укрепване на дейността на регулаторите.

Комисията очаква България да подобри образователния процес и уменията на работниците, както и да намали зависимостта от изкопаемите горива. Според ЕК е необходимо внедряването на възобновяеми енергийни източници при осигуряването на централно отопление, включително от ветрогенератори. Препоръчва се нашата страна да подобри възможностите за съхранение на енергия и на електропреносната мрежа, както и да подпомогне енергийно бедните граждани. Според ЕК е необходимо България да развие допълнително градския транспрот и железниците, включително с изграждането на необходимата инфраструктура.

Продължи с четенето

България

OMV представя нова бранд идентичност за търговската мрежа в Централна и Източна Европа

Published

on

  • Процесът по ребрандиране ще се осъществи в следващите 3 години на 1 000 бензиностанции в общо 7 държави
  • Новата идентичност на марката е в унисон с маркетинговата стратегия на OMV: да бъде предпочитаният партньор за устойчиви мобилни решения и сега, и в бъдеще
  • Forward for Good: Основен фокус на новата корпоративна идентичност на OMV са устойчивостта и кръговата икономика

OMV предприема следваща ключова стъпка към своята трансформация, предаде AutoZona.bg. Компанията представя обновяване на корпоративната си идентичност, което ще се случи в следващите 3 години на територията на 7 държави – Австрия, Румъния, Унгария, Словакия, Чехия, България и Сърбия. Чрез нея се поставя и нов стратегически фокус за създаване на свят, където устойчивата енергия, устойчивата мобилност и устойчивият начин на живот се превръщат в реалност за всички.

 Бранд идентичността и дизайнът ще бъдат напълно обновени навсякъде – както в бизнес към бизнес (B2B) частта, така и в бизнес към потребител (B2C). Новият дизайн ще бъде въведен поетапно на 1 000 бензиностанции, които обслужват повече от 650 000 клиенти всеки ден. Обновената бранд идентичност ще обхване и бързо разрастващата се мрежа от зарядни станции eMotion за електрически превозни средства. Приблизително 1.5 милиона бизнес карти ще бъдат актуализирани в следващите 3 години. Част от процеса е и дигиталната трансформация, която ще започне с уебсайта на OMV Group (new.omv.com), и ще продължи с приложението OMV MyStation, което се използва от повече от 1 милион потребители в Централна и Източна Европа.

OMV_01

„Неизменна част от работата ни в OMV е да бъдем част от мобилността на хората. Затова основната ни цел е да продължаваме да улесняваме и подобряваме обслужването, като надхвърляме очакванията, отговаряме на променящите се потребности на нашите клиенти и им предлагаме широк спектър от иновативни, устойчиви и дигитални решения. Новата ни бранд идентичност и мотото “Forward for Good” отразяват стратегията на компанията, пътя на трансформация и нагласата ни към бъдещето.“, заяви Ангел Тухов, управител и мениджър „Верига бензиностанции“ на OMV България.

Визуалната идентичност от 1995 г. се актуализира посредством цялостна стратегия за бранда. Основният елемент в новия дизайн е символ, който представя посоката на OMV като интегриран бизнес в сферата на химикалите, горивата и енергията, основан на принципа за устойчивост и кръговата икономика. Новият визуален символ олицетворява непрекъснато движение и прогрес, надгражда успешното минало и чертае пътя към утрешния ден. Цветовете на новия дизайн препращат към произхода и историята на бранда. В същото време, адаптирането на основната цветова палитра поставя по-ясни акценти и предлага надеждна, модерна основа за комуникация в дигиталната среда с перспектива за устойчивост в бъдещето.

OMV_BILLBOARD

Продължи с четенето

Икономика

Цените на петрола остават стабилни в азиатската търговия на фона на опасения за предлагането и нарастване на запасите в САЩ

Published

on

Котировките на петрола останаха без съществени промени в днешната азиатска търговия. Инвеститорите съпоставят опасенията относно ескалиращите конфликти в Европа и Близкия изток с тревогите за търсенето на черното злато, след като запасите от суров петрол в САЩ неочаквано нараснаха, предаде Ройтерс.

Фючърсите за сорта Брент от Северно море, който е референтен за европейския пазар, намаляха с 2 цента до 85,35 долара за барел.

Договорите за американския лек суров петрол (WTI) загубиха 6 цента до 81,51 долара за барел.

И двата договора поскъпнаха с над 1 долар в предишната сесия, след като удар на украински дрон доведе до пожар на петролен терминал в голямо руско пристанище, според информация от руски официални лица и източник от украинското разузнаване.

Израелският външен министър Израел Кац предупреди за наближаващо засилване на войната с „Хизбула“, въпреки че САЩ се опитват да избегнат по-широк конфликт между Израел и ливанската шиитска групировка. Ескалиращата война в региона повишава вероятността доставките на суров петрол от ключови производители да бъдат прекъснати.

В същото време запасите от суров петрол в САЩ се повишиха с 2,264 милиона барела през седмицата, приключила на 14 юни, според пазарни източници, позоваващи се на данни на Американския петролен институт (API). Анкетирани от Ройтерс анализатори очакваха запасите от суров петрол в САЩ да намалеят с 2,2 милиона барела.

Запасите от бензин обаче са били с 1,077 милиона барела по-малко, докато запасите на дестилати са се увеличили с 538 000 барела, посочиха източниците, пожелали анонимност.

AutoZona.bg

Продължи с четенето

ПОПУЛЯРНО

You cannot copy content of this page