Connect with us

Икономика

Какво е инфлацията?

Публикувано преди

на

Инфлацията е покачване на цените, което може да се преведе като спад на покупателната способност с течение на времето. Скоростта, с която покупателната способност пада, може да се отрази в средното увеличение на цената в кошница от избрани стоки и услуги за определен период от време. Покачването на цените, което често се изразява като процент, означава, че една валутна единица ефективно купува по-малко, отколкото в предишни периоди. Инфлацията е противоположността на дефлацията, която възниква, когато цените спадат и покупателната способност се увеличи.

Ключови изводи

  • Инфлацията е скоростта, с която цените на стоките и услугите нарастват;
  • Инфлацията понякога се класифицира в три типа: инфлация на търсенето, инфлация на разходите и вградена инфлация;
  • Най-често използвани са индексът на потребителските цени и индексът на цените на едро;
  • Инфлацията може да се разглежда положително или отрицателно, в зависимост от индивидуалната гледна точка и скоростта на промяна;
  • Собствениците на материални активи или на складови наличности, биха искали да има известна инфлация, тъй като това повишава стойността на техните активи.

Разбиране на инфлацията

Въпреки че е лесно да се измерват промените в цените на отделните продукти във времето, човешките нужди се простират отвъд само един или два продукта. Индивидите се нуждаят от голям и разнообразен набор от продукти и услуги за комфортен живот. Те включват стоки, като зърно, метали, горива, електричество, транспорт, здравеопазване, развлечения и труд.

Инфлацията има за цел да измери общото въздействие на ценовите промени за разнообразен набор от продукти и услуги. Индексът позволява еднократно представяне на стойността на увеличението на нивото на цените на стоките и услугите в една икономика за определен период от време.

Цените растат, което означава, че една парична единица купува по-малко стоки и услуги. Тази загуба на покупателна способност оказва влияние върху разходите за живот на обществото, което в крайна сметка води до забавяне на икономическия растеж. Консенсусното мнение сред икономистите е, че устойчива инфлация възниква, когато нарастването на паричното предлагане на нацията изпреварва икономическия растеж.

За да се бори с това, паричният орган (в повечето случаи централната банка) предприема необходимите стъпки за управление на паричното предлагане и кредита, за да поддържа инфлацията в допустимите граници и да поддържа икономиката гладко функционираща.

Теоретично, монетаризмът е популярна теория, която обяснява връзката между инфлацията и паричното предлагане в икономиката. Например, след испанското завладяване на империите на ацтеките и инките, огромни количества злато и особено сребро са потекли към испанската и други европейски икономики. Тъй като паричното предлагане бързо се е увеличило, стойността на парите е паднала, което допринася за бързото покачване на цените.

Инфлацията се измерва по различни начини, в зависимост от видовете стоки и услуги. Тя е противоположното на дефлацията, която показва общ спад на цените, когато нивото на инфлация падне под 0%. Дефлацията не трябва да се бърка с дезинфлацията, което е свързан термин, отнасящ се до забавяне на (положителния) темп на инфлация.

Причини за инфлация

Увеличаването на предлагането на пари е в основата на инфлацията, въпреки че това може да се прояви чрез различни механизми в икономиката. Паричното предлагане на една страна може да бъде увеличено от паричните власти чрез:

  • Отпечатване и раздаване на повече пари на гражданите;
  • Законно обезценяване (намаляване на стойността) на валутата;
  • Заемане на нови пари от банковата система чрез закупуване на държавни облигации от банки на вторичния пазар (най-често срещаният метод).

Във всички тези случаи парите в крайна сметка губят своята покупателна способност. Механизмите, по които се стимулира инфлацията, могат да бъдат класифицирани в три типа: инфлация на търсенето, инфлация на разходите и вградена инфлация.

Ефект на търсенето

Инфлацията на търсенето възниква, когато увеличаването на предлагането на пари и кредити стимулира общото търсене на стоки и услуги и то нараства по-бързо от производствения капацитет на икономиката. Това увеличава търсенето и води до повишаване на цените.

Когато хората имат повече пари, това води до положително потребителско настроение. Това от своя страна води до по-високи разходи, което дърпа цените нагоре. Това създава разлика между търсене и предлагане с по-високо търсене и по-малко гъвкаво предлагане, което води до по-високи цени.

Ефект на повишаване на разходите

Инфлацията, предизвикана от повишаване на разходите, е резултат от увеличението на цените заради вложените ресурси в производствения процес. Когато по-голямото предлагане на пари и кредит се насочат към стокови или други пазари на активи, разходите за всички видове междинни стоки се повишават. Това е особено очевидно, когато има отрицателен икономически шок в предлагането на ключови стоки.

Тези развития водят до по-високи разходи за крайния продукт или услуга и си проправят път към нарастващите потребителски цени. Например, когато предлагането на пари се увеличи, това създава спекулативен бум в цените на петрола. Това означава, че цената на енергията може да се повиши и да допринесе за повишаване на потребителските цени, което се отразява в различни измервания на инфлацията.

Вградена инфлация

Вградената инфлация е свързана с адаптивни очаквания или идеята, че хората очакват текущите нива на инфлация да продължат в бъдеще. Тъй като цените на стоките и услугите се покачват, хората могат да очакват непрекъснато покачване в бъдеще с подобен темп. В тези случаи работниците започват да изискват повече разходи или заплати, за да поддържат стандарта си на живот. Техните увеличени заплати водят до по-високи разходи за стоки и услуги и тази спирала между заплатите и цените продължава, тъй като единият фактор предизвиква другия и обратното.

Видове ценови индекси

В зависимост от избрания набор от използвани стоки и услуги, множество видове кошници от стоки се изчисляват и проследяват като ценови индекси. Най-често използваните ценови индекси са индексът на потребителските цени (CPI) и индексът на цените на едро (WPI).

Индексът на потребителските цени

CPI е мярка, която изследва среднопретеглената стойност на цените на кошница от стоки и услуги, които са от първостепенни потребителски нужди. Те включват транспорт, храна и медицински грижи.

CPI се изчислява чрез вземане на промени в цените за всеки артикул в предварително определената кошница от стоки и осредняването им въз основа на относителното им тегло в цялата кошница. Разглежданите цени са цените на дребно за всеки артикул, както е достъпен за закупуване от отделните граждани.

Промените в CPI се използват за оценка на промените в цените, свързани с разходите за живот, което го прави една от най-често използваните статистики за идентифициране на периоди на инфлация или дефлация. В САЩ Бюрото по трудова статистика (BLS) отчита CPI на месечна база и го прави от 1913 г.

Индексът на цените на едро

WPI е друга популярна мярка за инфлация. Той измерва и проследява промените в цените на стоките в етапите преди продажбите на дребно.

Въпреки че артикулите на WPI варират в различните държави, те включват предимно артикули на ниво производител или търговец на едро. Например, включва цени на суров памук, памучна прежда, памучни стоки и памучно облекло.

Въпреки че много държави и организации използват WPI, много други, включително САЩ, използват подобен вариант, наречен индекс на цените на производител (PPI).

Индекс на цените на производител

PPI е група от индекси, които измерват средната промяна в продажните цени, получени от местните производители на междинни стоки и услуги във времето. PPI измерва промените в цените от гледна точка на продавача и се различава от CPI, който измерва промените в цените от гледна точка на купувача.

Във всички варианти е възможно поскъпването на един компонент (да речем петрол) да компенсира до известна степен спада на цената на друг (да речем пшеницата). Като цяло, всеки индекс представлява среднопретеглената промяна на цените за дадените съставни елементи, която може да се прилага за цялостната икономика, сектор или стоково ниво.

Предимства и недостатъци на инфлацията

Инфлацията може да се тълкува или като добро, или като лошо нещо, в зависимост от това коя страна заема човек и колко бързо настъпва промяната.

Плюсове

Индивиди с материални активи (като собственост или складирани стоки), оценени в тяхната местна валута, искат известна инфлация, тъй като това повишава цената на техните активи, които те могат да продадат на по-висока цена.

Инфлацията често води до спекулации от бизнеса в рискови проекти и от лица, които инвестират в акции на компании, защото очакват по-добра възвръщаемост от инфлацията.

Оптималното ниво на инфлация често се насърчава, за да насърчи разходите до известна степен, вместо спестяването. Ако покупателната способност на парите спадне с времето, тогава може да има по-голям стимул да харчите сега, вместо да спестявате и харчите по-късно. Това може да увеличи разходите, което може да стимулира икономическите дейности в дадена страна. Смята се, че балансираният подход поддържа стойността на инфлацията в оптимален и желан диапазон.

Минуси

Купувачите активи не са доволни от инфлацията, тъй като ще трябва да дадат повече пари. Хората, които държат активи, оценени в тяхната местна валута, като пари или облигации, също не харесват инфлацията, тъй като тя подкопава реалната стойност на техните притежания. Като такива, инвеститорите, които искат да защитят своите портфейли от инфлация, трябва да обмислят хеджирани от инфлация класове активи, като злато, стоки и инвестиционни тръстове за недвижими имоти (REIT). Индексираните с инфлация облигации са друга популярна опция за инвеститорите да спечелят от инфлацията.

Високите и променливи темпове на инфлация могат да натоварят икономиката с големи разходи. Бизнесът, работниците и потребителите трябва да отчитат ефектите от общото нарастване на цените в своите решения за покупка, продажба и планиране. Това въвежда допълнителен източник на несигурност в икономиката, тъй като те могат да предположат грешно за темпа на бъдещата инфлация. Времето и ресурсите, изразходвани за проучване, оценка и коригиране на икономическото поведение, се очаква да се покачат до общото ниво на цените. Това е в противоречие с реалните икономически основи, които неизбежно се явяват разходи за икономиката като цяло.

Дори нисък, стабилен и лесно предвидим темп на инфлация, който някои смятат за оптимален, може да доведе до сериозни проблеми в икономиката. Важно е къде и кога новите пари влизат в икономиката. Всеки път, когато в икономиката навлязат нови пари и кредит, те винаги са в ръцете на определени лица или фирми. Процесът на корекция на ценовите нива към новото парично предлагане продължава, докато те след това изразходват новите пари и те циркулират от ръка на ръка и от сметка на сметка в икономиката.

Инфлацията наистина повишава първо едни цени и по-късно повишава други цени. Тази последователна промяна в покупателната способност и цените (известна като ефекта на Кантийон) означава, че процесът на инфлация не само повишава общото ниво на цените с течение на времето. Но също така изкривява относителните цени, заплатите и нормите на възвръщаемост по пътя. Икономистите като цяло разбират, че изкривяванията на относителните цени извън тяхното икономическо равновесие не са добри за икономиката, а икономистите от Австрийската школа дори вярват, че този процес е основен двигател на циклите на рецесия в икономиката.

Контролиране на инфлацията

Финансовият регулатор на дадена държава носи важната отговорност за поддържане на инфлацията под контрол. Това се извършва чрез прилагане на мерки чрез парична политика, която се отнася до действията на централна банка или други контролни органи, които определят размера и скоростта на растеж на паричното предлагане.

В САЩ целите на паричната политика на Фед включват умерени дългосрочни лихвени проценти, ценова стабилност и максимална заетост. Всяка от тези цели има за цел да насърчи стабилна финансова среда. Федералният резерв ясно съобщава дългосрочните цели на инфлацията, за да поддържа стабилен дългосрочен темп на покачване на цените, който се смята за полезен за икономиката.

Стабилността на цените, или относително постоянното ниво на инфлацията, позволява на бизнеса да планира бъдещето, тъй като знае какво да очаква. Федералният резерв вярва, че това ще насърчи максималната заетост, която се определя от непарични фактори, които варират във времето и следователно подлежат на промяна. Поради тази причина Фед не си поставя конкретна цел за максимална заетост, а тя до голяма степен се определя от оценките на работодателите. Максималната заетост не означава нулева безработица, тъй като във всеки един момент има определено ниво на нестабилност, тъй като хората напускат и започват нова работа.

Паричните власти също предприемат извънредни мерки при екстремни условия на икономиката. Например, след финансовата криза от 2008 г. Федералният резерв на САЩ поддържаше лихвените проценти близо до нула и изпълняваше програма за изкупуване на облигации, наречена Количествено облекчаване (QE).

Някои критици на програмата твърдяха, че това ще доведе до скок в инфлацията в щатския долар, но инфлацията достигна своя връх през 2007 г. и спадна стабилно през следващите осем години.

Хеджиране срещу инфлацията

Акциите се считат за най-добрата защита срещу инфлацията, тъй като покачването на цените на акциите включва ефектите от инфлацията. Тъй като добавките към паричното предлагане в почти всички съвременни икономики се случват като банкови кредитни инжекции чрез финансовата система, голяма част от непосредствения ефект върху цените се случва при финансовите активи, които се оценяват в тяхната местна валута, като например акции.

Съществуват специални финансови инструменти, които могат да се използват за защита на инвестициите срещу инфлация. Те включват съкровищни ​​ценни книжа, защитени от инфлация (TIPS), нискорискова съкровищна ценна книга, която е индексирана спрямо инфлацията, при която инвестираната главница се увеличава с процента на инфлацията.

Човек може също да избере взаимен фонд (TIPS) или базиран на TIPS борсово търгуван фонд (ETF). За да получите достъп до акции, ETF и други фондове, които могат да помогнат за избягване на опасностите от инфлация, най-вероятно ще ви трябва брокерска сметка.

Златото също се счита за защита срещу инфлацията, въпреки че това не винаги изглежда така, гледайки назад.

economic.bg

Продължи с четенето

Икономика

„Дeвня Цимeнт“ изгpaждa инcтaлaция зa yлaвянe нa въглepoд в чacт oт инвecтиция зa €800 милиoнa

Published

on

By

Haй-гoлямaтa ĸoмпaния зa цимeнт в Бългapия – „Дeвня“, ĸoятo e чacт oт гpyпaтa Неіdеlbеrg Маtеrіаlѕ, oбяви, чe зaпoчвa cтpoитeлcтвoтo нa пилoтнa инcтaлaция зa yлaвянe нa въглepoд в cвoя зaвoд. Toвa e пpoeĸтът АNRАV, c ĸoйтo въглepoднитe eмиcии (СО2) oт пpoизвoдcтвoтo щe бъдaт yлaвяни, oпoлзoтвopявaни и cъxpaнявaни (ССUЅ) чpeз oбeдинявaнe нa двe нoви тexнoлoгии – Аmіnе и Охуfuеl.

Πpoeĸтът e инoвaтивeн нe caмo зa Бългapия, нo и зa цялa Изтoчнa Eвpoпa, a нa тepитopиятa нa Cтapия ĸoнтинeнт имa caмo няĸoлĸo дъpжaви, в ĸoитo имa пoдoбни cиcтeми.Дpyжecтвoтo пpaви ĸлючoвa cтъпĸa в изпълнeниeтo нa мaщaбния пpoeĸт АNRАV

Πpoeĸтът бeшe oбявeн в нaчaлoтo нa 2023 гoдинa ĸaтo пъpвия пълнoвepижeн ССUЅ пpoeĸт в peгиoнa. Изпълнeниeтo e в пapтньopcтвo мeждy „Дeвня Цимeнт“ и гaзoвaтa ĸoмпaния Реtrосеltіс, a oбщaтa cтoйнocт нa инвecтициитe в тexнoлoгиятa нaдxвъpля €800 милиoнa.

Чacт oт cpeдcтвaтa – €189.7 милиoнa ca пo линия нa eвpoпeйcĸия Фoнд зa инoвaции, пpeвpъщaйĸи ce пъpвия пpoeĸт пoлyчил cpeдcтвa пo тaзи пpoгpaмa в Изтoчнa Eвpoпa. Ocтaнaлитe пapи ca лични cpeдcтвa нa ĸoмпaниятa-мaйĸa Неіdеlbеrg Маtеrіаlѕ.

Чpeз инoвaтивнaтa тexнoлoгия ОхуСаl, бaзиpaнa нa дoбaвянeтo нa чиcт ĸиcлopoд ĸъм пpoцeca нa изгapянe нa ĸлинĸep, инcтaлaциятa щe yлaвя въглepoд, a peзyлтaтът щe e бoгaти нa СО2 димни гaзoвe c виcoĸa cтeпeн нa чиcтoтa, ĸoитo мoгaт дa бъдaт изпoлзвaни пoвтopнo или бeзoпacнo cъxpaнявaни.

Πлaнoвeтe ca eмиcиитe дa бъдaт тpaнcпopтиpaни пocpeдcтвoм гaзoпpoвoд и cъxpaнявaни в изчepпaнoтo гaзoвo нaxoдищe „Гaлaтa“ нa Реtrосеltіс в Чepнo мope. Изгpaждaнeтo нa пилoтния блoĸ щe пpoдължи caмo няĸoлĸo мeceцa, нo дeмoнcтpaциoннaтa фaзa щe e oт 12 дo 24 мeceцa.

„АNRАV.bеtа e вaжнa cтъпĸa в нaшeтo пътyвaнe дa пpeдлoжим нa нaшитe ĸлиeнти в Изтoчнa Eвpoпa нaпълнo дeĸapбoнизиpaн цимeнт в близĸo бъдeщe. Toзи пилoтeн пpoeĸт знaчитeлнo щe yлecни изпълнeниeтo нa цялocтния пpoeĸт АNRАV“, ĸoмeнтиpa д-p Hиĸoлa Kим – глaвeн диpeĸтop пo ycтoйчивocт и члeн нa Упpaвитeлния cъвeт.

Πилoтният пpoeĸт в зaвoдa в Дeвня имa зa цeл нe caмo дa дoĸaжe eфeĸтивнocттa нa тexнoлoгиятa, нo и нeйнaтa мaщaбиpyeмocт ĸъм АNRАV ССUЅ и дpyги пpoeĸти нa Гpyпaтa, ĸaтo Аnthеmіѕ в Бeлгия.

Зa пo-мaлĸo вpeдни eмиcии

C тoзи пpoeĸт „Дeвня Цимeнт“ ce cтpeми дa ce пpeвъpнe в пъpвoтo в cтpaнaтa въглepoднo нeyтpaлнo пpeдпpиятиe и пъpвoтo зa цимeнт в Изтoчнa Eвpoпa.

Гoдишнoтo ĸoличecтвo нa yлoвeни въглepoдни eмиcии щe e пpиблизитeлнo 800 kt/ CO2, или oĸoлo 99.2% oт eмиcиитe нa ĸoмпaниятa.

Toвa oт cвoя cтpaнa щe дoвeдe дo пpeдoтвpaтявaнe нa изпycĸaнeтo нa 7.8 Мt СО2 зa пъpвитe 10 гoдини нa eĸcплoaтaция нa yлaвящaтa инcтaлaция и щe дoпpинece зa нaмaлявaнe нa въглepoднитe eмиcии oт бългapcĸи пpoмишлeни изтoчници c пpиблизитeлнo 8.3%.

Πycĸaнeтo в eĸcплoaтaция щe e нaй-paнo пpeз 2028 гoдинa, тъй ĸaтo пpoeĸтът пoдлeжи нa peгyлaтopни oдoбpeния.

„Hиe мoжeм дa дeмoнcтpиpaмe иĸoнoмичecĸи ocъщecтвим нaчин зa дeĸapбoнизиpaнe нa въглepoднo-интeнзивнитe индycтpии в Изтoчнa Eвpoпa“, пoдчepтaвa Ъpнecт Джeлитo – члeн нa Упpaвитeлния cъвeт нa Неіdеlbеrg Маtеrіаlѕ и oтгoвapящ зa гpyпaтa Ceвepнa и Изтoчнa Eвpoпa-Цeнтpaлнa Aзия.

Изпълнeниeтo нa пpoeĸтa имa eднa ocнoвнa цeл – дa oтĸлючи пoтeнциaлa нa ССUЅ в Бългapия и щe дoпpинece знaчитeлнo зa нaмaлявaнe нa eмиcиитe нa СО2 нa нaциoнaлнo нивo.

money.bg

Продължи с четенето

Икономика

Много шум за … нещо

Published

on

By

Неотдавнашният шум в медиите и сред руските парламентаристи около „предателските“ доставки на гориво от „Лукойл“ за украинската армия беше буря в чаша вода. Българската рафинерия на „Лукойл“ – перлата в короната на нейната изчезваща европейска империя – прави точно това, което руският президент Владимир Путин иска от нея да прави, като се има предвид дерогацията на ЕС, с която се ползва. Истински важният въпрос е какво би направил г-н Путин, ако българското правителство възприеме твърда позиция и настоява българските потребители – а не човекът в Кремъл – да се възползват от „отстъпката Уралс-Брент“, произтичаща от санкциите на ЕС и освобождаването на рафинерията. Моят отговор на този въпрос, аргументиран тук, е: вероятно нямаше да направи много. Това е доста безопасна стъпка от страна на правителството – и тя трябва да бъде предприета.

Точно сега „Лукойл Нефтохим“ в българския град Бургас – най-голямата петролна рафинерия на Балканите – се радва на най-добрите дни в своята история по отношение на приходите и печалбите. Руската компания се възползва от дерогация, която ѝ дава изключителното право да преработва руски петрол. Това заслужава по-подробен анализ.

Неотдавна рафинерията влезе в медийната история на Русия и България след разкритията на онлайн изданието на германския Die Welt, че рафинираните продукти, произведени от руски суров петрол, са съставлявали до 35% от доставките на газьол за украинската армия (основно дизелово гориво, използвано от тежкотоварните автомобили). Това веднага постави темата в центъра на вниманието на руските и българските медии и предизвика остри изказвания от страна на Вячеслав Володин, председател на Държавната дума (долната камара на руския парламент), който призова за разследване на „Лукойл“ за държавна измяна.

Всичко върви по план

Сега Лукойл отрича да доставя директно на Украйна. И това може би е вярно или в по-голямата си част е вярно. Фактът, че горивата, произвеждани в бургаската рафинерия, са много търсени в региона, не означава непременно, че има директни доставки за украинската армия. Но това е от ограничено значение. Както при доставките на оръжия и боеприпаси, така и при доставките на петролни продукти. Рафинираните продукти на Лукойл се продават на търговци на едро. И вероятно именно тези търговци на едро продават на Украйна.

Но не се заблуждавайте. Ръководството на „Лукойл“ редовно информира Кремъл и руските разузнавателни служби (но може би не и г-н Володин) за размера и естеството на износа и операциите на компанията. Идеята, че руските вериги за доставка на суров петрол не са под контрола на руския президент Владимир Путин, е просто смешна. След пенсионирането на дългогодишния шеф на „Лукойл“ Вагит Алекперов – интересното е, че по-малко от два месеца след нахлуването на Русия в Украйна – компанията е под прекия (и строг) контрол на Кремъл.

Това навежда на един очевиден въпрос: ако властите са знаели за това през цялото време, как така руският суров петрол се оказва гориво за украинската армия, както твърди Die Welt? Отговорът е прост: това се е случвало, защото г-н Путин е имал огромен интерес от това – и е позволявал това да се случва. Точно както позволява на „Газпром“ да транзитира природен газ през Украйна: дори сега между 30 и 40 милиона кубически метра преминават през „вражеска“ територия всеки ден, макар че това е по-малко от една десета от предишните обеми.

Понастоящем рафинерията на Лукойл в Бургас е перлата в короната на Лукойл по отношение на възвръщаемостта на капитала – измерена като нетни приходи и вноски в руския бюджет и нетни приходи на барел (bbl) изнесен суров петрол – а не само на приходите от продажби на суров петрол, такси за рафиниране и търговия. Тайната е следната: специалният статут на подразделението на Лукойл в ЕС, Litasco, заедно с предоставената дерогация, му позволява да се възползва от отстъпката от цената на суровия петрол от сорта Urals (спрямо сорта Brent), която обичайно се начислява върху вноса на Urals. Понастоящем тази отстъпка е 32 USD за барел, или 40 % от цената на петрола сорт Брент.

Работи се по следния начин: цената, на която суровия петрол Urals, внасян от Litasco, влиза в България, е тази на Brent минус няколко долара, като точният размер на този „минус“ се договаря предварително между данъчните власти и ръководството на Lukoil. Това е доста хитра козметична и медийна операция. От една страна, тя позволява на българските политици, действащи като посредници на Лукойл, да твърдят, че рафинираните продукти на Нефтохим са сред най-евтините в ЕС. От друга страна, това дава основание на мениджърите на Лукойл да твърдят, че спазват указите на президента Путин, тъй като продажбите на Urals се осъществяват над тавана от 60 долара за барел в ЕС. Това означава, че България, въпреки че е в списъка на „недружелюбните страни“ на Кремъл, плаща това, което иска Лукойл, а не това, което казва ЕС.

От финансова гледна точка реакцията на г-н Путин е логична. Вижте цифрите. Всеки месец рафинерията преработва повече от 5,5 милиона барела суров петрол от сорта „Уралс“, като размерът на отстъпката „Уралс-Брент“ се оценява на около 200 милиона долара. Помислете само какво означава да ви спестят тези 32 долара за барел, когато продажната цена на доставките на „Уралс“ за Индия е 42 долара за барел (всички цитирани са текущи цени). Това е доста добър марж. И хубаво допълнение към военния арсенал на г-н Путин.

Всичко това обяснява и още нещо. Лукойл търси купувачи на дяловете си във всички рафинерии в ЕС, които контролира – с изключение на тази в Бургас. Тя е твърде ценна като актив за Кремъл. Не само по финансови причини. Но и защото по същество гарантира руския контрол и влияние в България и региона.

Да се върнем обаче към цялата тази парламентарна и медийна суматоха в Москва: подстрекателското говорене за предателството на „Лукойл“ беше сравнително краткотрайно, като средствата за масова информация замлъкнаха от само себе си, след като руските законодатели получиха „разузнавателна информация“ от кабинета на външния министър Сергей Лавров и от Кремъл. Все още се водят разследвания. И на 17 февруари Константин Затулин – първи заместник-председател на комисията по ОНД в Думата – поднови призива си за задълбочено разследване на ролята на бургаската рафинерия на „Лукойл“ в осигуряването на основни доставки за украинската армия. На практика обаче бурята около „предателството“ утихна.

Унизителни условия

По същество Кремъл даде полупублично признание за специалното си отношение към „Лукойл“ на основата на това, че неговата рафинерия в Бургас се ползва с дерогация от санкциите на ЕС. Освобождаването от санкциите предоставя рядка възможност и правно основание за дейността на руската компания в ЕС поне до края на 2024 г., както и допълнителни приходи на изключителна основа за Лукойл и руската държава.

Реалността е изключително цинична. От една страна, Русия се възползва от най-голямата рафинерия в ЕС, която все още е под руски контрол, осигурявайки редовен месечен поток от 500 млн. долара за Русия, ако се смята стойността на продавания петрол, както и неплатената отстъпка Urals-Brent. От друга страна, украинската армия получава достатъчни доставки на гориво – а Лукойл Нефтохим изглежда е от жизненоважно значение за това, тъй като украинските рафинерии бяха спрени по време на войната.

Така че има по нещо за всеки. С изключение на българските потребители. Поне половината от тези 500 млн. долара идват основно от техните джобове. Те плащат с 200 млн. долара повече, отколкото биха плащали за горивата си, ако се възползваха изцяло от тази отстъпка от Уралс-Брент. Която би трябвало да получават.

Характерно е, че реакциите на тази странна ситуация в България са закъснели, леки и до голяма степен козметични. Достатъчно е да се проследят реакциите на българсткото правителство, което постоянно се „договаря“ с ръководството на Лукойл, но не пипа чувствителната тема за отстъпките.

Съществува Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) с причудливото име „антимонополна комисия“, което изглежда далеч по-подходящо. В крайна сметка тя започна разследване на рафинерията за злоупотреба с господстващо положение на Лукойл. Резултатът е глоба в размер на 34 милиона евро. Това е далеч по-малко, отколкото би могло да бъде, като се има предвид, че максималната санкция е 15 % от годишните приходи – а приходите миналата година надхвърлиха 6 млрд. долара! Ситуацията е дори още по-нелепа: никой не очаква глобата да бъде платена. Във всички предишни случаи, свързани с Лукойл, Върховният административен съд (ВАС) е отменял решенията на КЗК за налагане на глоби. Много вероятно е ВАС да се съобрази с това и този път.

Има и авансово плащане на данък печалба в размер на 46 млн. евро, който рафинерията доброволно трябва да плати в края на 2022 г. Е, това е хубаво. Но е също толкова малка промяна в общата схема на нещата. И, разбира се, това са пренесени разходи, а не допълнителни разходи за Лукойл. Трудно е да се избегне впечатлението, че подобно на КЗК, „Лукойл Нефтохим“ се занимава предимно със създаване на димни завеси, а не със сериозно решаване на проблемите.

Какво трябва да се направи?

Сега правомощията за намеса на българската държава (за щастие) не се ограничават до потенциални действия от страна на КЗК. През декември 2022 г. последният парламент на страната прие законодателни промени, моделирайки ги по аналогично законодателство в Германия и Италия, и давайки на правителството определени извънредни правомощия за действия в рафинерията.

Да предположим, че Владимир Путин прекрати износа на суров петрол за „неприятелски страни“, например. Този закон би позволил на българското правителство да поеме оперативния контрол върху рафинерията, за да осигури непрекъснатост на производствения процес и да отговори на пазарното търсене на суров петрол. Това е добра новина, но е много по-лесно да се каже, отколкото да се направи. За правителството ще бъде огромно предизвикателство не само да намери резервен управленски екип от опитни професионалисти, но и да осигури значителни доставки на неруски суров петрол – на практика по един пълен танкер на всеки два или три дни.

В Черно море неруски – казахстански и азерски – суров петрол се предлага на два изхода – грузинското пристанище Супса и различни терминали в близост до руското пристанище Новоросийск. Нито едно от тях не изглежда много обещаващо.

Проблемът със Супса е, че количествата суров петрол, поне в краткосрочен план, ще бъдат много скромни. Капацитетът на терминала в Супса е едва 2 млн. тона годишно (може би една трета от годишния капацитет на „Лукойл Нефтохим“). Капацитетът на тръбопровода Баку-Супса също е ограничен. Тези недостатъци могат да бъдат отстранени сравнително лесно, макар и това да отнеме време. Но за да се осигурят допълнителни количества, ще са необходими дългосрочни договори (и близки срещи, водещи до тях) с казахските и особено с азербайджанските правителства и компании. Тези неща винаги отнемат време – време, което може би се удължава от политическата деликатност на задачата за страните, които все още живеят в сянката на Русия, ако не и в нейната сфера на влияние. А и няма гаранция, че развитието на инфраструктурата и преговорите за сключване на договори ще протичат едновременно, а не последователно. Така че идеята за бързи „спешни“ действия за осигуряване на доставките е меко казано оптимистична.

Що се отнася до Новоросийск, проблемът е очевиден. Да, казахският нефт може да преминава и понякога преминава през него. Но е малко вероятно в хипотетичната ситуация руските власти да не прибягнат отново до познатото упражнение да намерят „технически“ пречки като оправдание за ефективна забрана на износа му.

В крайна сметка може да се появи (или не) трети вариант, който не изисква бързи решения: наскоро предложеният тръбопровод Александруполис-Бургас. Ако това се случи – а тръбопроводи с такива размери имат свойството да не се случват – това ще отнеме време. И едва ли ще предложи нещо ново като решение на познати проблеми. Той може да бъде желан за времето на войната на г-н Путин, ако по някакъв магически начин можеше да бъде въведен в експлоатация незабавно. Но без „извънредността“ на войната това е просто по-скъп вариант от осигуряването на каспийския суров петрол през Черно море. И винаги ще трябва да се конкурира с маршрута през Босфора и с потенциалния нов обходен канал. Войната няма да продължи вечно. Нито пък мрачното управление на г-н Путин в Русия, което е в основата на войната и наложи специалните ограничения.

Но дали Путин ще играе твърдо?

Въпреки това осигуряването на алтернативни доставки на суров петрол не е непреодолимо препятствие, дори при екстремни сценарии. То обаче изисква необходимото внимание, упорита работа и известно планиране в перспектива (и при непредвидени обстоятелства). Както и в случая с прекратяването на доставките от страна на Газпром, нашето правителство може да разчита на подкрепата на ключови съюзници от НАТО в това отношение с едновременни действия в:

– осигуряване на по-големи доставки на суров петрол през Грузия;

– насърчаване на промяната на собствеността на рафинерията, която би могла да привлече международни играчи и да намали руския политически риск;

– осигуряване на съюзническа техническа помощ и персонал, свързани с експлоатацията на рафинерията – неприятно задължение, което не е основно за едно правителство! Това със сигурност ще бъде направено, тъй като бургаската рафинерия е ключов стратегически актив в Черноморския регион за НАТО.

Така че това не е – или не трябва да бъде – притеснението. Наистина важните въпроси са следните:

– Първо, ще наложи ли българското правителство волята си, като гарантира, че отстъпката от Уралс-Брент ще бъде отразена изцяло в цената на горивата на бензиноколонката, което ще намали инфлацията? Това е доста важно само по себе си. Но то е особено важно, защото инфлацията е критичен показател преди присъединяването на България към еврозоната, за което датата 2024 г. изглежда все още осъществима.

– И второ, дали подобен ход би провокирал Кремъл да спре доставките за бургаската рафинерия? Или дори, може би, да третира „Лукойл Нефтохим“ по същия начин, както всички останали руски рафинерии в Европа – и да се подготви да я продаде?

Причини за радост (и кураж)

Разбира се, никой не може да претендира, че разбира мисловните процеси на г-н Путин или че може да предвиди резултатите от тях. Но мисля, че е възможно да се направи достатъчно просветено предположение, като се има предвид, че няколко съображения сочат в една и съща посока:

1.            Собствеността на „Лукойл“ върху рафинерията в Бургас е ценен стратегически актив за Русия от гледна точка на влиянието не само в България, но и в региона, а г-н Путин е много настроен към факторите на влияние.

2.            Като се има предвид тази дерогация, това е и един от много малкото пътища, които са останали на Русия за продажба на суров петрол и рафинирани продукти на пазара на ЕС. А това не е нещо, което може да бъде пожертвано с лека ръка – дори ако рафинерията вече не ползва отстъпката от Урал-Брент.

3.            Едно решение, взето по краткосрочни причини, би имало много дългосрочни последици, които г-н Путин едва ли ще приеме. Едва ли той просто ще се откаже от бургаската рафинерия – това е прекалено много добро, на което бедният българин може да се надява! Прекъсването на доставките на петрол вероятно би имало същия ефект. То би принудило българското правителство да извърши принудителна смяна на собствеността, и то не при благоприятни за Русия условия. Ще бъдат заведени искове за обезщетение за вреди, а може би и замяна на дълг срещу собственост. И не е ясно как Русия би могла да се надява, че ще приложи дори и основателни искове, докато международното положение не се нормализира – ако изобщо се нормализира в контекста на очакванията на г-н Путин. Но освен всичко това, окончателната загуба на бургаската рафинерия би означавала загуба завинаги на ключов лост за влияние върху България. Вероятно Русия по същество би загубила България.

4.            И накрая, краткосрочният нетен ефект би бил незначителен. За известно време нещата ще се усложнят за рафинерията и за украинската армия. Но и двете страни ще намерят алтернативни източници на доставки, като рафинерията постепенно ще увеличава пазарния си дял, тъй като за крайните потребители – в България и Украйна – нейните продукти ще станат по-конкурентоспособни по отношение на цените, отново поради включването в уравнението на отстъпката Урал-Брент.

В обобщение, изглежда малко вероятно г-н Путин да се реши на твърда игра. Ако трябва да обобщя с метафори, това би означавало да убие гъската, която снася златни яйца. Така че нека продължим напред и да предоставим на българските потребители пълния размер на предлагания от пазара на суров петрол бонус. А не на г-н Путин.

Илиян Василев, altanalyses.org

Продължи с четенето

Икономика

Пощенска банка придобива БНП Париба Лични Финанси

Published

on

By

Пощенска банка придобива дружеството за потребителско кредитиране БНП Париба Лични Финанси. Тази седмица е постигнато споразумението  между двете дружества, а финализирането на сделката се очаква в първите месеци на 2023 г.

С придобиването на българския клон на френската BNP Paribas Personal Finance, Пощенска банка ще добави нова клиентска база към портфолиото си и нови възможности за кръстосани продажби и внедряване на иновативни дигитални решения за клиентите на двете финансови институции, съобщават от банката.

Сделката за придобиването е поредна стъпка към разширяване на пазарния ни дял и заемането на още по-силна и стабилна позиция в „голямата четворка“ на банковия бизнес. Всички ние в Пощенска банка отчитаме това поредно придобиване като наистина голямо постижение, с което ще се превърнем в единствената финансова институция у нас, осъществила три поредни сливания за изключително кратък период – при това в една предизвикателна и променяща се среда, която само ни провокира да бъдем още по-големи победители“, коментира Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка.

Тя припомни за успешното придобиване на българския клон на Alpha Bank и на Банка Пиреос България, с което Пощенска банка зададе тенденциите за развитие и вдигна високо летвата на целия пазар.

Придобиването на БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България (работещо под бранда БНП Париба Лични Финанси) е ключово събитие и за стратегията на Eurobank Group, от която Пощенска банка е част, за разширяване на международната ѝ дейност с инвестиция в значими регионални пазари и бизнеси. Сделката се случва броени дни, след като групата увеличи дела си в една от най-големите ритейл банки в Кипър – Hellenic Bank.

Пощенска банка е четвъртата по активи банка в България, но трета по размер на кредити и депозити измежду големите банки. Към септември 2022 г. кредитният портфейл на Пощенска банка надхвърля 10 млрд. лв., което е ръст от 14.5% на годишна база и пазарен дял от 11.9%. За последната година банката е подобрила пазарния си дял с над 20 базисни точки.

От 2007 г. досега БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България постигна значително присъствие в ритейл бизнеса в България. Към 30 септември тази година финансовата институция има общи активи в размер на 450 милиона евро, нетни заеми от 406 милиона евро и близо 100 милиона евро депозити и разполага с 44 клона в страната. През последните години бизнесът на финансовата институция постига висока доходност, а печалбата преди данъци за първите 9 месеца на годината надхвърля 20 милиона евро.

Трансакцията ще се отрази върху базовия собствен капитал от първи ред (CET1) на Eurobank Group с 22 базисни точки, като се очаква те бързо да бъдат възстановени чрез постигането на висока доходност и синергии.

Въодушевени сме от постигнатото споразумение с BNP Paribas за придобиването на клона на BNP Paribas Personal Finance в България. Това е стратегическо придобиване, което напълно съответства на целта ни за по-нататъшно засилване на позицията на Пощенска банка чрез добавяне на ценни активи със значителен потенциал за развитие. В продължение на много години БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България поддържа значително присъствие в сектора на потребителското кредитиране в България с предлагането на качествени услуги от най-висок клас на своите клиенти Ставрос Йоану, заместник-изпълнителен директор на Eurobank Group, главен оперативен директор и директор „Международни дейности“.

Според него това придобиване допълнително ще затвърди позицията на Пощенска банка като предпочитана банка за индивидуалните клиенти, предоставяща услуги по най-високи стандарти.

Радваме се да обявим това споразумение със силна и солидна българска институция като Пощенска банка. БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България е сред водещите банки на местния пазар с дългогодишен опит, фокусиран върху потребителско финансиране. Това споразумение дава силна възможност за нашите екипи и тяхното развитие, както и за нашите партньори. С това придобиване Пощенска банка ще се възползва и от експертизата в областта на данните, дигитални процеси с най-добрите международни пазарни практики за потребителско финансиране, които развиваме в цяла Европа“, коментира Несрин Гонин, главен изпълнителен директор за Централна Европа на BNP Paribas Personal Finance.

Приключването на сделката подлежи на процедура по консултиране с централния съвет на служителите на BNP („Централен социален и икономически комитет“), съгласно френския Кодекс на труда и обичайните одобрения от компетентните регулаторни органи. Подлежи и на регулаторно одобрение в България.

economic.bg

Продължи с четенето

ПОПУЛЯРНО

You cannot copy content of this page