Нов дълг от 200 милиона лева бе поет от България днес под формата на държавни ценни книжа.

На проведения аукцион бяха пласирани ДЦК при среднопретеглена годишна доходност в размер на 4,47 на сто. Това е значително по-високо спрямо миналата седмица.Тогава същия вид ценни книжа бяха продадени в обем от под 103 милиона лева при средна доходност от 4,01 %. Колкото по-висока е доходността, толкова по-неизгоден е новият дълг за държавата, уточнява БНР.

Дълговият лимит за годината е 10,3 милиарда лева, като по-голямата част от него вече е поета под формата на емисии от вътрешния и външния пазар.

Новата емисия(с номер 20 400 16 219) държавни ценни книжа е с оригинален матуритет от 10,5-години, деноминирана в лева, с падеж 27 юли 2026 година, съобщава МФ.

През миналата седмица финансовото ведомство проведе отново акуцион на същата емисия, като тогава отново от вътрешния пазар бяха поискани 200 милиона лв., но пласирани бяха 102,75 милиона лв. при доходност от 4,01 на сто или с 0,46 процентни пункта под нивото постигнато днес.

Общият размер на подадените поръчки достигна 230,35 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,15.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките с 80 на сто, следвани от застрахователни дружества – 14,5 на сто, пенсионни фондове – 4,5 на сто и гаранционните фондове – 1,0 на сто, съобщи БТА.

dir.bg